Tez No İndirme Tez Künye Durumu
290777
A comparative analysis of Republican People's Party and Republican Reliance Party: Similarities and differences / Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyetçi Güven Partisi?nin karşılaştırmalı analizi: Benzerlikler ve farklılıklar
Yazar:MÜGE ALAÇAM
Danışman: DOÇ. DR. AHMET DEMİREL
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bilim Dalı
Konu:Siyasal Bilimler = Political Science
Dizin:Cumhuriyet Halk Partisi = Cumhuriyet Halk Party ; Cumhuriyetçi Güven Partisi = Cumhuriyetçi Güven Party ; Karşılaştırmalı analiz = Comparative analysis ; Siyasi partiler = Political parties ; Sol ideolojiler = Left ideologies
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
123 s.
Bu tez, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve 1992-sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programları, politik duruş ve söylemleri açısından karşılaştırmalı bir analizini sunmaktadır. İki farklı dönem ele alınarak yapılan bu analizde, ortanın solu ve demokratik sol politikaları ile 1992-sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikaları arasında devamlılığın olup olmadığı ve CGP ile CHP arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya konması amaçlanmıştır. İki partinin karşılaştırmalı analizi yapılırken, her iki partinin programları, önemli politik konular karşındaki söylem ve duruşları dikkate alınmıştır. İki parti arasındaki benzerlikler ve farklılıklar muhafazakâr cumhuriyetçi ideoloji çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu tezde CGP ve CHP'nin karşılatılmalı bir analizi yapılırken, Türk siyasal hayatında Cumhuriyetçi Güven Partisi'nin yeri, ideolojisi ve temel prensipleri ve 1992-sonrası CHP'nin ideolojisi ve politik söylemleri de ortaya konmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Cumhuriyetçi Güven Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ortanın Solu, Demokratik Sol, Muhafazakâr Cumhuriyetçilik
This thesis presents a comparative analysis of the Republican Reliance Party and post-1992 Republican People?s Party in terms of their party programs, political stance and discourses. Taking two different periods into consideration in this analysis was aimed to clarify there was continuity or discontinuity between political line of left of center, democratic left politics and the post-1992 CHP, and similarities and differences between CGP and CHP. While studying comparative analysis between two parties, their party programs, discourses and attitudes toward significant political issues were taken into consideration. Similarities and differences between two parties were evaluated in the framework of conservative republican ideology. In this thesis, while a comparative analysis of the CHP and CHP was being presenting, the place, ideology and fundamental principles of the CGP in Turkish political life and the post-1992 CHP?s ideology and political discourses were also tried to clarify.Key Words: Republican Reliance Party, Republican People?s Party, Left of Center, Democratic Left, Conservative Republicanism