Tez No İndirme Tez Künye Durumu
241985
Küreselleşmenin istihdam ve işsizlik üzerine etkisi: Türkiye bankacılık sektörü üzerine inceleme / Effects of globalization on employment and unemployment: A study on Turkish banking sector
Yazar:ÇİĞDEM EREN İNMEZ
Danışman: PROF. DR. NEŞE ERİM
Yer Bilgisi: Kocaeli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Ana Bilim Dalı / İktisat Politikası Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics ; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri = Labour Economics and Industrial Relations
Dizin:Bankacılık sektörü = Banking sector ; Küreselleşme = Globalization ; İstihdam = Employment ; İstihdam politikaları = Employment policies ; İşsizlik = Unemployment
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
223 s.
Dünya ekonomisinde küreselleşme olarak anılan dönem tüm dünyada geçerli olacak yeni kurallar getirerek, mal, hizmet ve sermaye piyasalarında olduğu gibi işgücü piyasasında da büyük değişimlere sebep olmuştur. İstihdam ve işsizlik sorunları ise, küreselleşme öncesi dönemde olduğu gibi, küreselleşme döneminde de ekonominin önde gelen konuları olma özelliğini korumaktadır. 1970'lerden itibaren, işsizliğin tüm dünyada artış trendine girmesi ve küreselleşme ile beraber ekonomik kuralların ve koşulların yine tüm dünyayı etkisine alarak değiştirmesi konunun incelenmesinin önemini ortaya çıkarmaktadır.Bu bağlamda çalışma, küreselleşme adı verilen iktisadi dönüşümün istihdam ve işsizlik üzerine etkisini ve bu sürecin Türkiye'deki bankacılık sektörü üzerindeki yansımalarını araştırmaya çalışmaktadır. Birinci bölümde, küreselleşme olgusunun kavramsal çerçevesi çizilmeye çalışılmış ve dünya ekonomisinde yoğunlaşan mal, hizmet ve sermaye hareketlerinin istihdam ve işsizlik açısından ne ifade ettiğine değinilmiştir. İkinci bölümde, teknolojik değişim ve üretim sisteminin yeniden yapılanmasının beraberinde getirdiği işgücü piyasalarının esnekleşmesi incelenmeye çalışılmaktadır. Üçüncü bölümde ise, Türkiye'nin istihdam ve işsizlik yapısı incelenmekte ve küreselleşmenin getirdiği işgücü piyasalarının esnekleşmesi, teknolojik yeniliklerin ve esnek üretimin nispeten daha kolay uygulanabildiği ve finans piyasalarıyla da yakın ilişkide olan bankacılık sektöründeki işsizlik ve istihdamın yapısı incelenmeye çalışılmıştır.
The new era in the world economy, namely, globalization has caused major changes in labor markets as well as in goods, service and capital markets by generating new rules valid in all over the world. Employment and unemployment problems, however, keep their forefront roles in economy in the globalization era as it is before. The fact of the raising trend in unemployment, which has been alive since 1970s and the changing effects of economic rules and conditions together with globalization states the importance of analyzing this matter.Through this concept, the study tries to analyze the effects of economical transformation, namely, globalization and reflections of this process on the banking sector in Turkey. In the first chapter, conceptual frame of globalization is tried to be explained and what the goods, services and capital movements becoming intense in the world economy mean from the employment and unemployment point of view. The labor market flexibility caused by technological change and restructuring of production system is tried to be investigated in the second chapter. As for in the third chapter, employment and unemployment structure of Turkey and labor market flexibilization through globalization as well as the structure of employment and unemployment in banking sector where technological innovations and flexible production can be applied much easier and which is more closely linked to financial markets are explained.