Tez No İndirme Tez Künye Durumu
600730
Gülayşe Koçak'ın romanlarında yapı ve izlek / Scructure and theme in Gülayşe Koçak's novels
Yazar:ŞÜKRAN BİRGÜL
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ TAYLAN ABİÇ
Yer Bilgisi: Ardahan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Edebi eserler = Literary works ; Koçak, Gülayşe = Koçak, Gülayşe ; Roman = Novel ; Toplumsal cinsiyet = Gender ; Türk edebiyatı = Turkish literature ; Yeni Türk edebiyatı = New Turkish literature
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
155 s.
Gülayşe Koçak, 1993 yılından bu yana roman türünde eser vermektedir. Roman dışında; deneme, makale ve kitap tanıtım yazıları, çeşitli sosyal bilim sahalarında kitap ve çevirileri olan bir yazardır. Fakat Yeni Türk edebiyatı araştırmalarında bugüne kadar herhangi bir çalışmaya konu olmamıştır. Bu bakımdan yazarın hayatı ve romanları, incelemenin konusu olarak belirlendi. İnceleme iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yazarın yaşamı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında bilgiler verildi. Çalışmamızın temelini oluşturan ikinci bölümde Gülayşe Koçak'ın roman türündeki dört eseri, yapı ve izlek bakımından incelendi. Ayrıca teorik kaynaklardan da faydalanılarak tespitler desteklendi. Özellikle izleksel incelemede psikoloji, sosyoloji ve felsefe gibi disiplinlerden yararlanıldı. Gülayşe Koçak'ın 1993-2012 yılları arasında kaleme aldığı dört romanda, toplumsal izleklerin çokluğu dikkat çekti. Bu izlekler; canlı hakları, toprak hakları, çevre meseleleri, "biz ve öteki" meseleleri, azınlıklar, toplumsal cinsiyet konuları, yabancılaşma, kendini gerçekleştirme ve zaman vd. sınıflandırılarak metin içi alıntılarla bilimsel çerçevede açımlandı. Sonuç bölümünde, Gülayşe Koçak'ın romancılığı üzerine çıkarımlar ortaya konuldu. Bu bağlamda, genellikle günümüz insanının psikolojik yıkımını ve gelecek kaygısını aktardığı, romanlarının merkezine insanı ve insana ait olanları koyduğu tespit edildi. Anahtar Sözcükler: Gülayşe Koçak, roman, biz ve öteki, toplumsal cinsiyet, zaman.  
Gülayşe Koçak has been writing literary works such as novels since 1993. Apart from novels, she is a writer with essays, articles, book introductions, books and translations in various social science fields. However, she has not been the subject of any study in New Turkish literature researches until today. So, the author's life and novels were determined to be the subject of the study. The study consists of two parts. In the first chapter, the information was given about the author's life, literary personality and her works. In the second part of the study, the four novels of Gülayşe Koçak were examined in terms of structure and theme. In addition, the findings were supported with the theoretical resources. Especially in terms of thematic analyses, disciplines such as psychology, sociology and philosophy were used. The plenitude of social themes attracted attention in the four novels written by Koçak between 1993 and 2012. These themes are living rights, land rights, environmental issues, 'we and others 'issues, minorities, gender issues, alienation, self-realization and time etc. Under the light of scientific framework, they were anatomized by being classified with quotations in the text. In conclusion part, some deductions were made on Koçak's novelism. In this context, it was determined that she attached greater importance on human and human- related things in her novels conveying the psychological destruction and anxiety of the future of today's human being. Key Words: Gülayşe Koçak, novel, us and the other, gender, time.   İÇİNDEKİLER