Tez No İndirme Tez Künye Durumu
289583
Taşımalı ilkögretim okullarında okuyan öğrencilerin beslenme sorunları üzerine öğretmen görüşleri / Transported on nutrition problems in elementary school teacher's opinions of students attending
Yazar:NADİR TEPE
Danışman: PROF. DR. HALİL EKŞİ
Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Beslenme = Nutrition ; Beslenme hizmetleri = Nutrition services ; Taşımalı eğitim = Transported education ; Öğretmen görüşleri = Teacher opinions ; İlköğretim okulları = Primary education schools ; İlköğretim öğrencileri = Primary education students
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
82 s.
Bu çalışmada 2010-2011 eğitim öğretim yılında Taşımalı İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Beslenme Sorunları Üzerine Öğretmen Görüşleri araştırılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımıyla 2010-2011 eğitim öğretim yılında Antalya İli Alanya ilçesinde görev yapan 10 eğitimciye görüşme formu sorulmuş ve elde edilen veriler nitel veri çözümleme tekniği kullanılarak kodlamalarla ve temalara anlam verilerek yorumlanmıştır.Taşımalı eğitim, bir bölgedeki az sayıda öğrencinin başka bir bölgede daha kaliteli eğitim almasını sağlayan ve maliyeti azaltan bir sistemdir. Geniş kapsamlı bir durum olması nedeniyle taşımalı eğitimde bazı sorunlar bulunmaktadır. Gelişme çağında bulunan öğrencilerin, taşımalı eğitim sistemindeki beslenme sorunları üzerinde özellikle durulmaktadır. Antalya ili Alanya ilçesinde bulunan taşıma merkezi ilköğretim okullarında, taşımalı ilköğretim öğrencilerine sunulan beslenme hizmetleri ile ilgili sorunlar bu okullarda çalışan öğretmen görüşleri incelenmiştir.Araştırmada, öğrencilerin maruz kaldığı beslenme sorunları ortaya çıkarmak için öğretmenlere sorulan açık uçlu sorulardan oluşan ?öğrencilerin karşılaştığı beslenme sorunları mülakat formu? uygulanmıştır. Bazı öğretmenler öğretmen evinde hazırlanan yemeklerin besin değerinin okullara liste halinde gönderilmesinin iyi olacağını ancak böyle bir listenin gönderilmediğini söylemişlerdir. Öğretmenlerden öğrencilerin taşımalı eğitimde verilen yemek hizmetlerinden memnun olduğunu ancak bazı öğrencilerin verilen yemeklerden memnun olmadığını belirtmişlerdir. Görüşme yapılan öğretmenlerden tamamı Alanya da taşımalı eğitimde çalıştıkları sürece okula gelen yemeklerden kaynaklanan sağlık sorunlarına rastlamadıklarını belirtmişlerdir.
In this study, bussing in 2010-2011 academic year on Nutrition in Primary Schools Teachers' Views of the students reading this are investigated. Qualitative research approach, working in the town of Alanya, in Antalya Province in 2010-2011 academic year were asked educators interview form and the data obtained by using qualitative data analysis technique and themes of meaning given encodings are interpreted.Bussing, a region in an area other than a small number of students to receive quality education and a system that reduces costs. Carry a wide range of state education because there are some problems. Development in the age of the students bussed education system in particular focuses on nutritional issues. Transportation center in the town of Alanya, in Antalya province in primary schools, primary school students bussed nutrition services offered opinions about the problems of teachers working in these schools were examined.In the study, students are exposed to nutritional problems of open-ended questions asked teachers to bring out the "nutritional problems faced by students in interview form," was applied. Some teachers of teachers to schools in a list the nutritional value of foods prepared at home, but sending such a list would be posted well said. Bussed students in education, but teachers are satisfied with the services of the food was not satisfied with some of the students reported that the meals. All of the teachers interviewed in Alanya bussed to school as long as they work in education from health problems caused by food reported.