Tez No İndirme Tez Künye Durumu
153482 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A programming language for beginners based on Turkish syntax / Yeni başlayanlar için Türkçe sözdizimli bir programlama dili
Yazar:SERCAN TUTAR
Danışman: DOÇ. DR. CEM BOZŞAHİN ; YRD. DOÇ. DR. HALİT OĞUZTÜZÜN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2004
83 s.
oz YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TÜRKÇE SÖZDİZİMLİ BİR PROGRAMLAMA DİLİ Tutar, Sercan Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Assoc. Prof. Dr. Cem. Bozşahin Ortak Tez Yöneticisi : Assist. Prof. Dr. Halit Oğuztüzün Eylül 2004, 70 sayfa Programlama, sıradan insanların alışkın olmadığı bir biçimde düşünmeyi gerektir diğinden dolayı, zor bir faaliyettir. Dilin tasarımında, olağan dışı ve bazen de gün lük hayattaki kuHarumları ile çelişkili semboEerin kullanılması ile daha da zorlaşır. Bu tez, TPD ismindeki, lise öğrencilerine ve ana dili Türkçe olan acemi program cılara programlamada bir başlangıç sağlamak ve sözdizimsel ve anlamsal kaynaklı zorluklan en aza indirmek için tasarlanmış deneysel bir programlama dilini sunar. Ek olarak, TPD, programlamanın temellerini öğrenmede, kullanıcıların doğal dil ye teneklerini kullanarak daha iyi bir öğrenme eğrisi elde edebilmek için Türkçe'nin sözdizimini taklit eder. TPD hem prosedürel hem de fonksiyonel paradigmaları destekler. Genel liste ler temel veri yapısı olarak sağlanmıştır. Eğitimsel endişeler göz önüne almdığında, programlama dilinin tasarımı, geliştirme ortamının tasarımı ile beraber düşünülme lidir. Derleyicinin hata tesbit özellikleri vurgulanmıştır. Hedef kod Java'da üretil mektedir. Geliştirme ortamı, bir grafik arabirim ve bir dil tabanlı editör sunar. Anahtar Kelimeler: Programlama Dili Tasarımı, Geliştirme Ortamları, Programlama Psikolojisi, Bilgisayarlar ve Eğitim
ABSTRACT A PROGRAMMING LANGUAGE FOR BEGINNERS BASED ON TURKISH SYNTAX Tutar, Sercan M.S., Department of Computer Engineering Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Cem Bozşahin Co-Supervisor : Assist. Prof. Dr. Halit Oğuztüzün September 2004, 70 pages Programming is a difficult activity because it requires thinking in a way that ordi nary people are not familiar with. It becomes more complex considering the un usual and sometimes contradictory (with daily Efe usage) symbols when designing programming languages. This thesis introduces an experimental programming lan guage called TPD, which is designed to reduce the syntax- and semantics-oriented difficulties to a rninimum and provide a head start in programming to high school students and novice programmers who are native speakers of Turkish. TPD mimics Turkish syntax in order to obtain a better learning curve by making use of the user's native language competence in learning the essentials of programming. TPD supports both imperative (procedural) and functional paradigms. General liste are provided as a built-in data type. Given the educational concerns, the design of the programming language goes hand in hand with the design of the development environment. Diagnostic features of the compiler are emphasized. Generated target code is in Java. The development environment features a graphical interface and a language-based editor. Keywords: Prograrrtming Language Design, Development Environments, Psychol ogy of Programming, Computers and Education iv