Tez No İndirme Tez Künye Durumu
493037
Montessori yönteminin anaokulu çocukların akran ilişkilerine ve akran tepkilerine etkisinin incelenmesi / Examination of the effect of Montessori method on peer relationships and peer reactions of preschool children
Yazar:HÜLYA BEZİRCİ
Danışman: DOÇ. DR. KEZBAN TEPELİ
Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Ana Bilim Dalı / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Akran değerlendirmesi = Peer review ; Akran ilişkileri = Peer relationships ; Anaokulları = Kindergartens ; Montessori, Maria = Montessori, Maria ; Okul öncesi dönem = Preschool period ; Okul öncesi eğitim = Preschool education ; Okul öncesi çocuklar = Preschool childrens ; Çocuk gelişimi = Child development ; Öğretim = Teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
150 s.
Bu araştırmada, "Montessori yöntemiyle eğitim alan okul öncesi çocuklarla MEB Okul Öncesi Eğitim Programı'yla eğitim alan çocukların akran ilişkileri ve akran tepki tercihleri farklılaşmakta mıdır?" sorusuna cevap aranmıştır. Bu amaçla, Konya iline bağlı Montessori yöntemiyle eğitim veren bir bağımsız anaokulundan 30, MEB Okul Öncesi Eğitim Programı'yla eğitim veren bir bağımsız anaokulundan 31 okul öncesi dönemdeki çocukla araştırma yürütülmüştür. Araştırma, deneysel araştırma türlerinden yarı deneme modeli içerisinde yer alan eşitlenmemiş kontrol gruplu çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği" ve "Akran Tepki Testi" kullanılmıştır. Araştırmada toplanan veriler SPSS 17.0 programıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği problem çözme alt boyutunun sontest karşılaştırmasında deney grubu çocukların kontrol grubu çocuklara göre problem çözme becerilerinin daha düşük olduğu görülmüştür. Deney grubu çocukların öntest – sontest karşılaştırmasında ise problem çözme becerilerinin sontestte düştüğü görülmüştür. Kontrol grubu çocukların çekingenlik düzeylerinin sontestte arttığı, problem çözme boyutunda öntest puanlarının sontestte anlamlı düzeyde arttığı görülmüştür. Akran Tepki Testi sontest bulgularına göre ikinci olay karşısında kontrol grubu çocukların daha çok prososyal, deney grubundaki çocukların ise daha çok kaçınmacı tepki tercih ettiği görülmüştür. Üçüncü olay karşısında ise öntestte beklenen üzgün duygusal tepki tercih eden çocukların sontestte kızgın ve nötr tepki tercih ettikleri görülmüştür.
In this research, it has been seek the answer for the question of "Are the peer relations and the peer reaction preferences of the children who are educated according to the Montessori Method and MoNE Pre-School Education Program different?" For this purpose, this research conducted with 30 pre-kindergartens were trained according to the Montessori Method, and 31 pre-school children from a kindergarten were trained according to the MoNE Program in Konya. The research is semi-experimental study based on pre-test and post-test models with experimental and control groups. ''Selçuk Peer Relations Rating Scale'' and ''Challenging Situation Test'' were used as data collection tools in the research. Data obtained from the study were analyzed with SPSS 17.0 program. As a result of this study, according to Selçuk Peer Relations Rating Scale, it has seen that the problem solving skills of the experimental group children are lower than the control group children in the posttests. In the pretest and posttest comparisons of the children in the experimental group, the problem solving abilities decreased in the posttest. The control group showed that the children 's attenuation levels increased in the posttest, and the problem solving skills pretest scores increased significantly in the posttest. According to posttest scores of Challenging Situation Test, second case, the control group children reacted more prosocial and the children in the experimental group reacted more avoidant. Third case, children who prefer the sad emotional reaction expected in the pre-test were seen to prefer angry and neutral response in the post-test.