Tez No İndirme Tez Künye Durumu
94641 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Amerikan sinemasında kara film / Film noir in American cinema
Yazar:DENİZ GİRGİNKOÇ
Danışman: PROF.DR. OĞUZ ONARAN
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Radyo-Televizyon = Radio and Television ; Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
Dizin:Amerikan sineması = American cinema ; Film = Film ; Kara film = Film noir ; Sinema = Cinema
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
90 s.
TEZ ÖZETİ "Amerikan Sinemasında Kara Filmler" konulu bu çalışmanın amacı, söz konusu filmlerin belirdiği dönem içerisinde ne tür bir kültürel işlev yüklendiğini anlamaya çalışmaktın Kara filmlerin belki sadece dönemi içerinde (1941-1958) değil, bütün Amerikan sinema tarihinde ilgi çekici bir çok niteliğe sahip olduğu söylenebilir. Bu nitelikler, sayısının bir hayli fazla oluşunun da gösterdiği gibi gördüğü büyük ilgi, filmlerin endüstri dışından olan eleştirmenlerce sınıflandınhşı, söz konusu filmlerin ayırt edici görsel ve tematik özellikler ile türün radikal bir eğilime sahip olduğu yönündeki tartışmalar ile ilgilidir. Bu bağlamda yukarıda belirtilen bu farklılığın gerçekten türün radikal bir eğitim olarak nitelendirilmesine yetip yetmeyeceği sorgulanmakla beraber, kara filmlerin belirdiği İkinci Dünya Savaşı ite Soğuk Savaşın ilk yıllarını içeren döneme ilişkin gelişmeleri kurduğu dünya ile nasıl yorumlayıp anlamlandırdığım ve böylece filmlerin nasıl bir kültürel ve mitsel işlev yüklendiğini anlamak, tezin temel sorunu haline gelmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünü oluşturan filmlerin mitsel analizinde Levi- Strauss ile Propp'un yapısala görüş ve çalışmalarından yararlanılmıştır. Ancak söz konusu türün mitsel-kültürel işlevini anlayabilmek için filmlerin çözümlenmesinin yeterli olmayacağı anlaşılmış ve konuya ekonomik, politik ve toplumsal bakış açılarından yaklaşan yazarların görüşlerinden yaralanma zorunluluğu kendisini hissettirmiştir. Araştırma kapsamı içinde on dört filmin incelenmesi sonucunda kara filmlerin görsel ve öyküsel anlatım düzeyinde farklılığını düşündürtecek bazıgörünümler saptanmıştır. Bu görünümler romantik aşk, aile, kasaba, otorite yurtseverlik mitlerinin kırılganlığa uğradığına ilişkin saptanan bulguları içermektedir. Ancak bu görünümler, radikal bir eğilim yerine kara filmlerin geçmişe karşı özlem barındıran ahlaki bir tavra sahip olduğunu göstermektedir. Bu tavır da söz konusu filmlerin bir çözüm önerisi sunmaktan çok, aslında sunduğu çözümsüzlükle ahlaki belirsizliğe bir yanıt vererek kültürel bir işlev üstlendiğini düşündürtmektedir.
SUMMARY The principal aim of that thesis named "Film Noir In American Cinema" is to try understand how these films undertake a cultural function. Not only in its period (1941-1958), but also in whole the American Film Industry, the film noirs produced in large numbers in postwar period, has many striking features. These features are about with its common popularity in American spectators, classification by outsiders from the American Cinema Industry, the arguments concerning characteristic, thematic and visual features and whether it indicates any radical tendency, or not In that context it has been examined in the thesis whether the characteristic features of the genre are suitable enough to define it as a radical tendency and how the film noir interprets the conditions of the period between The Second World War and The Cold War In the analyse of films that make up the second part, we have benefited from the structuralist works of Levi-Strauss andPropp. Due to the fact that the analyse of films didn't seem solely enough to figure out the cultural function of the genre, we had to take benefit from the authors who examined the subject from economic, politic and social perspectives. Finally, in the result of the analyse of 14 film noirs, some features that make us consider the distinction of the film noir, has been detected These features including the findings concerning the undermining of romantic love, family, small-town and patriotism myths has demonstrated that the film noir has a nostalgic and moral view towards past of American life during 40 's.