Tez No İndirme Tez Künye Durumu
255814
Alteration identification by hyperspectral remote sensing in Sisorta gold prospect (Sivas-Turkey) / Hiperspektral uzaktan algılama ile alterasyon belirlenmesi: Sisorta altın sahası (Sivas-Türkiye)
Yazar:ERDEM YETKİN
Danışman: PROF. DR. VEDAT TOPRAK
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2009
129 s.
Havadan uçakla elde edilen spektrometrik imaj datası ya da hiperspektral data 1980 lerden bu yana gelişmiş bir teknoloji ile jeolojik amaçlarla kullanılmaktadır. Güneş ışığının 0.4?2.5 ?m spektral aralığı hidrotermal alterasyon gruplarına özgü hidroksil içeren mineraller, sülfatlar ve karbonatlar hakkında oldukça yeterli bilgi sağlar. Alterasyon minerallerini ayıklamak ve jeolojik açıdan değerlendirmek amacıyla uygulanan ve test edilen hiperspektral analiz teknikleri Hyperion uydu görüntüsü kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sisorta altın cevherleşmesi bölgesi arazi çalışmalarıyla tanımlanmış porfiriye bağlı epitermal ve mezotermal alterasyon zonları içerir. Hatasiz görüntü verisi elde etmek için çekilen uydu görüntüsüne has düzeltmeler uygulanmıştır. Geniş çaplı arazi haritalaması ve spektroskopik çalışma verileri kullanılarak uydu görüntüsü verisinden dokuz mineral spektrası ayıklanmıştır. Kısmi ayrıştırma teknikleri uygulanmış ve sonuçlar mineral bazında değerlendirilmiştir. Son aşamada spektral korelasyon haritalama tekniği ile kil grubu mineralleri olan kaolinit, dikit, halloysit, illit, montmorillonit ve alünit ve demir oksit grubu mineralleri olan hematit, götit ve jarosit haritalanmıştır. Kil ve demir oksit grubu mineralleri yaklaşık yüzde seksen kesinlikle saptanmıştır. Bu çalışma ile alterasyon mineralleri ayıklanması için uydu görüntüsüne has bir algoritma önerilmiş ve sonuçları jeolojik açıdan değerlendirilmiştir.
Imaging spectrometry data or hyperspectral imagery acquired using airborne systems have been used in the geologic community since the early 1980?s and represent a mature technology. The solar spectral range 0.4?2.5 ?m provides abundant information about hydroxyl-bearing minerals, sulfates and carbonates common to many geologic units and hydrothermal alteration assemblages. Satellite based Hyperion image data is used to implement and test hyperspectral processing techniques to identify alteration minerals and associate the results with the geological setting. Sisorta gold prospect is characterized by porphyry related epithermal and mesothermal alteration zones that are mapped through field studies. Image specific corrections are applied to obtain error free image data. Extensive field mapping and spectroscopic survey are used to identify nine endmembers from the image. Partial unmixing techniques are applied and used to assess the endmembers. Finally the spectral correlation mapper is used to map the endmembers which are kaolinite, dickite, halloysite, illite, montmorillonite and alunite as clay group and hematite, goethite and jarosite as the iron oxide group. The clays and iron oxides are mapped with approximately eighty percent accuracy. The study introduces an image specific algorithm for alteration minerals identification and discusses the outcomes within the geological perspective.