Tez No İndirme Tez Künye Durumu
124295
Akciğer karsinomlarında sitomorfolojik ve klinikopatolojik özellikler arasındaki ilişki /
Yazar:MİNE G. GÜLLÜOĞLU
Danışman: PROF. DR. DİLEK YILMAZBAYHAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Patoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Patoloji = Pathology
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Yan Dal Uzmanlık
Türkçe
2003
73 s.
ÖZET Günümüzde en sık rastlanan ve en ölümcül kanser türleri arasında yer alan akciğer kanserinde en önemli prognostik faktör tümörün tanı konduğu sıradaki evresidir. Bu çalışmada, küçük hücreli dışı akciğer tümörlerinde, transtorasik ince iğne aspirasyon materyalindeki sitomorfolojik özellikler ile klinikopatolojik parametreler karşılaştırıldı ve bu özelliklerin prognostik anlamı olup olmadığı araştırıldı. Çalışmaya, tanısı transtorasik ince iğne aspirasyonu ile konan ve öpere edilerek tam tümör rezeksiyonu yapılan 51 hasta dahil edildi. Bunlardan 17'si skuamöz hücreli, 24'ü adeno-, 7'si büyük hücreli ve üçü adenoskuamöz karsinom idi. İzlem süresi median 32 ay idi. Hastalara ait ince iğne aspirasyon materyallerinden hazırlanan yaymalar arşivden çıkarılarak yeniden incelendi ve yayma hücreselliği, tümör hücrelerinin gruplaşma ve dağılma eğilimleri (diskohezyon özelliği) ve hücresel pleomorfizm yeniden değerlendirildi ve derecelendirildi. Daha hiposellüler olan yaymaların izlendiği tümörlerde sağ kalım süresinin daha kısa olduğu görüldü. Ancak bu özellik diğer klinikopatolojik özellikler ile korelasyon göstermediğinden ileri yoruma gidilemedi. Daha diskoheziv özellikler taşıyan aspiratlann daha büyük çaplı tümörlerden elde edildiği gözlendi. Bu tümörlerin aspiratlarındaki hücresellik ve hücresel pleomorfizm derecesi daha yüksek idi. Erken evre küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarında sitomorfolojik özelliklerin güvenilir birer prognostik parametre olmadığı sonucuna varıldı. Ancak bu çalışma, inoperabl olan ileri evre tümörler de dahil olmak üzere daha geniş bir hasta serisi üzerinde tekrarlanarak, bu sonucun evreden ve operabiliteden bağımsız olup olmadığı araştırılmalıdır.
ABSTRACT The most important prognostic factor for lung carcinoma which is one of the most common cancer types, is the stage of the tumor. In this study, we assessed the prognostic importance of cytomorphological features in transthoracic fine needle aspiration biopsies with their clinicopathologic correlation. Fiftyone patients with lung carcinoma (17 squamous cell, 24 adeno-, 7 large cell and three adenosquamous carcinomas) were diagnosed cytologically by transthoracic fine needle aspiration. All tumors were resected completely. Median follow-up period was 32 months. The slides of the aspirates were retrieved from the archieve and reviewed. The cellularity, cellular pleomorphism and cellular dyscohesion capasity of the malignant cells were assessed and scored. Although the overall survival of the patients with tumors revealing hypocellular aspirates were found to be dismal, this cytomorphological feature did not correlate with other clinicopathological parameters. The larger tumors tended to yield aspirates with more dyscohesive features, and cellular pleomorphism and cellularity scores were higher in these tumors. As a result, the cytomorphological features of early stage non-small cell lung carcinomas were not found terreliable regarding prognosis. However, further studies with large series including patients with advanced stage tumors should be awaited to clarify this issue.