Tez No İndirme Tez Künye Durumu
119245 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Video database management system based on MPEG-7 standard / MPEG-7 standardına dayanan bir video veri tabanı yönetim sistemi
Yazar:ÖZNUR YAVUZ
Danışman: PROF.DR. ADNAN YAZICI
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:Geliştirilebilir işaretleme dili = Extensible markup language ; Veri tabanı yönetim sistemi = Database management system ; Video = Video ; İnternet = Internet
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
204 s.
oz mpeg7 standardına dayanan bir video veritabanı yönetim sîstemî Yavuz, Öznur Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Profesör Dr. Adnan Yazıcı Eylül 2002, 204 sayfa Internet, sayısal arşivler, kişisel ve profesyonel veritabanları ve veri katarı yayını gibi birçok alanda sayısal biçimde tutulan görsel-işitsel verinin miktarı her geçen gün artmaktadır. Bilginin değeri ise ne kadar kolay ve etkin bir şekilde erişildiği, süzgeçlendiği ya da yönetildiğine bağlı olarak artmaktadır. MPEG-7 standardı Moving Picture Experts Group (MPEG) tarafından görsel-işitsel verinin bu gereksinimlerini gidermek için geliştirilmiştir. Bu çalışma, MPEG7 standardına dayanan bir video veritabanı yönetim sistemi önermektedir. Daha önceleri bilindik veri yapılarını ve SQL 'i kullanarak videolarda yer alan nesneleri, bu nesnelerin uzaysal ve zaman-bağımlı özelliklerini, aktiviteleri, olayları, ve olayların zaman- bağımlı özelliklerini tanımlayan video modelleri sunulmuştur. Fakat bu çalışmada videoların anlamsal içeriği MPEG-7 çoklu ortam ve görsel tanıtıcıları ve tanımlama şemaları kullanılarak tanımlanmıştır. Sıradan nesne ve aktivite sorgularına ek olarak nesnelerin yörüngelerini ve iki nesne arasındaki uzaysal ilişkileri (sağında, solunda, üstünde, altında, sağ üstünde, sol üstünde, sağ altında, sol altında ve tamamen kapsar ilişkileri desteklenmektedir) bulmaya yönelik sorgularda XML Yol Dili (XPath) yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Bir futbol takımının tüm maçlarını gösterir videolardaolduğu gibi belli sayıda ham video birbiriyle ilintili olabilir. Bu durumlarda bu videoları bir grup olarak tanımlamak ve onları bir grup olarak sorgulamak istenebilir. Tüm sorgu türleri, kullanıcı tarafından video grubu olarak tanımlanan birden fazla video üzerinde de gerçekleştirilebilmektedir. Anahtar Kelimeler: Video VTYS, MPEG-7, XML Şema, XPath, Uzaysal-Süreksiz Sorgulama vı
ABSTRACT A VIDEO DATABASE MANAGEMENT SYSTEM BASED ON MPEG-7 STANDARD Yavuz, Öznur M.S., Department of Computer Engineering Supervisor: Prof. Dr. Adnan Yazıcı September 2002, 204 pages An increasing amount of audiovisual information is becoming available in digital form, in digital archives, on the Web, in broadcast data streams and in personal and professional databases. The value of this information depends on how easy and how efficient it can be retrieved, accessed, filtered and managed. Moving Picture Experts Group (MPEG) has developed the MPEG-7 standard for describing the multimedia data in order to support these requirements. In this thesis, a video database management system is proposed based on the MPEG-7 standard. Video models, which define entities in video data like objects, events, and their spatial and temporal properties, and query these definitions, are usually defined by using traditional data structures and SQL [1, 21]. However, in this study, video semantic content is described with MPEG-7 multimedia or visual descriptors and description schemas. In addition to simple object and event queries, complex fuzzy spatial and spatio-temporal queries to find trajectories of objects, and spatial relationships (left, right, up, down, up left, upright, down left, downright, and overlap) between two objects are performed by using XML Path Language (XPath). A number of raw videos may be related like the videos of all games of a soccer team, and describing, and querying them as a group iiican be desirable. All query types can also be performed on multiple videos defined as a video group by the user. Key Words: Video DBMS, MPEG-7, XML Schema, XPath, Spatio-temporal queries. IV