Tez No İndirme Tez Künye Durumu
566863
Evli kadınlarda duygusal zekâ ve evlilik uyumu ilişkisi aile danışmanlığı merkezi örneği / The relationship between emotional intelligence and marital adjustments of married women family counseling center example
Yazar:HALİL ÖZGEN
Danışman: DOÇ. DR. MURAT KOÇ
Yer Bilgisi: Çağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Psikoloji = Psychology
Dizin:Aile dayanışma merkezleri = Family solidarty centers ; Danışmanlık hizmetleri = Consulting services ; Duygusal zeka = Emotional intelligence ; Evli kadınlar = Married women ; Evlilik uyumu = Marital adjustment ; Kadınlar = Women ; Sosyodemografik özellikler = Socio-demographic characteristics
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
107 s.
Bireyin yaşamda karşılaştığı problemleri çözme adına kendisinin ve başkalarının duygularını anlaması ve diğerleriyle iletişim kurması yeteneği olan duygusal zekânın, iletişim ve çatışmanın yoğun olduğu evliliklerde uyum için önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada evlilik uyumu olan ve olmayan şeklinde gruplandırılan evli kadınların duygusal zekâ düzeyleri arasındaki farklılıkların incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca evli kadınların duygusal zekâ düzeyleri ile evlilik uyumları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Bununla birlikte evli kadınların duygusal zekâ düzeyleri ve evlilik uyumu düzeyleri sosyodemografik özellikleri açısından incelenmesi çalışmanın alt amacını oluşturmaktadır. Çalışmaya Adana ilinde yer alan ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren özel bir Aile Danışmanlığı Merkezine başvuran 432 evli kadın katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği-Kısa Formu (Petrides ve Furnham, 2000; Deniz, Özer ve Işık, 2013) ve Evlilik Uyum Ölçeği (Locke ve Wallace, 1959; Tutatel-Kışlak, 1999) kullanılmıştır. Ayrıca araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi formu kullanılarak, evli kadınların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin veriler elde edilmiştir. IBM SPSS Statistics 21.00 ile demografik değişkenler için frekans ve yüzde dağılımı, ölçek puanlarının demografik özelliklere göre farklılıklarının testinde t testi ve tek yönlü Anova testi, varyansların değerlendirilmesinde LSD ve Tamhane testlerinden faydalanılmıştır. Evli kadınların uyumlu ve uyumsuz şeklinde gruplandırılmasında evlilik uyumu ölçeği kesme puanı esas alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, evliliklerinde uyumlu olan kadınların duygusal zekâ düzeylerinin (iyi oluş, öz kontrol, duygusallık ve sosyallik) uyumsuz olanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Değişkenler arası korelasyon sonucunda ise evli kadınların duygusal zeka düzeyleri (iyi oluş, öz kontrol, duygusallık ve sosyallik) ile evlilik uyumu arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre, evli kadınların duygusal zekâ düzeylerinin çalışma durumu, eğitim durumu ve gelir durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilirken; flört süresi, evlenme yaşı, evlilik süresi ve çocuk sahibi olma değişkenlerine göre farklılaşma görülmemiştir. Evli kadınların evlilik uyumu genel puanlarının ise, evlilik süresi değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği; çalışma durumu, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, flört süresi, evlenme yaşı ve çocuk sahibi olma değişkenlerine göre farklılaşma göstermediği sonuçlarına ulaşılmıştır.
Emotional intelligence, which is the ability of the individual to understand the feelings of the individual and others and to communicate with others in order to solve the problems encountered in life, is thought to have importance for harmony in marriages where communication and conflict is intense. The aim of this study was to investigate the differences between the emotional intelligence levels of marriad women grouped as compatible and non-compatible. In addition, the relationship beetwen married women's emotional intelligence levels and marital adjustment were examined. On the other hand, it is examined of emotional intelligence levels and marital adjustments of married women according to sociodemographic variables. The study was carried out into a private Family Counseling Center under the Republic of Turkey Ministry of Family, Labour and Social Services with 432 women married in Adana. In the study; Trait Emotional Intelligence Scale-Short Form (Petrides ve Furnham, 2000; Deniz, Özer and Işık, 2013) and Marital Adjustment Scale (Locke ve Wallace, 1959; Tutatel-Kışlak, 1999) were used as data collection tools. And also, the data about some sociodemograpfic variables of married individuals has been obtained by using Personel Information Form which has been designed by the researcher. Frequency and percentage distribution was used for demographic variables; moreover, t test and one-way ANOVA test was used for testing hypotheses with IBM SPSS Statistics 21.00. LSD and Tamhane test was used to evaluate variances. Marital adjustment group is based on the cut-off score of the marital adjustment scale. According to the results of the study, it was found that the levels of emotional intelligence (well-being, self-control, emotionality and sociability) of the women who were compatible with their marriages were higher than those of those who were non-compatible. There was a significant positive correlation relationship beetwen married women's emotional intelligence levels (well-being, self-control, emotionality and sociability) and marital adjustment. It has been detected in an another result that there was statistically significant difference between educational level, income level, working status variables and emotional intelligence levels of married women. However, there was no statistically significant difference between flirting period, age of marriage, marriage period, number of the child variables and emotional intelligence levels of married women. As another results, there was statistically significant difference between marriage period variable and marital adjustments of women married. However, it was found that there was no statistically significant difference between working status, education level, income level, flirting time, age of marriage, having children variables and marital adjustments of women married.