Tez No İndirme Tez Künye Durumu
193409
Akciğer kanserli hastalarda NQO1 gen ekspresyonu ve genetik değişiklikler / NQO1 gene expression in lung cancer and genetic alterations
Yazar:ZÜBEYDE YALNIZ
Danışman: PROF.DR. NEJAT DALAY
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Onkoloji = Oncology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
79 s.
ÖZETYalnız, Z. Akciğer Kanserli Hastalarda NQO1 Gen Ekspresyonu ve Genetik Değişiklikler.stanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Onkoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi.stanbul. 2006.Karsinojen metabolizmasında görev alan genlerde görülen varyasyonlar akciğer kanserineyatkınlık açısından önemlidir. NAD(P)H: kinon oksidoredüktaz enzimi detoksifikasyonenzimidir. Ksenobiyotiklerin metabolizmasında rol oynar. Genin 609. bç'de görülen C>Tpolimorfizmi enzimatik aktivitenin azalmasına sebep olur. Myeloperoksidaz enzimi sigaradumanında bulunan çeşitli karsinojenlere karşı akciğer dokusundan salınan oksidatif /metabolik bir enzimdir. MPO geninin promoter bölgesinde görülen -463 G>A polimorfizmiSP1 transkripsiyon faktörünün gene bağlanma afinitesinde azalmaya sebep olur. A allelininbir ya da iki kopyasını taşıyan bireylerde prokarsinojenlerin aktivitasyonu azalır. Bu nedenleMPO polimorfizminin akciğer kanseri açısından koruyucu olduğu düşünülmektedir.Mikrozomal epoksit hidrolaz geni sigarada bulunan karsinojenlerin detoksifikasyonu veaktivasyonunda rol oynar. Genin 3. eksonunda görülen T>C (yavaş allel) ve 4. eksonundagörülen G>A (hızlı allel) polimorfizmleri enzimin aktivitesinde değişikliğe sebep olur.Bu çalışma NQO1, MPO,EPX1 genleri ile akciğer kanseri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıile yapılmıştır. Çalışmada NQO1 gen ekspresyonu akciğer normal ve tümör doku arasındaRT-PCR yöntemi ile (Lightcycler) karşılaştırılmıştır. Ayrıca NQO1, MPO, MEH (Ekson 3 ve4) genlerinde görülen polimorfizmler 56 hasta ve 56 kontrol arasında RFLP PCR yöntemikullanılarak incelenmiştir.Çalışma sonucunda NQO1 geninin ekspresyonu tümör dokusunda normal dokuya göre dahayüksek olmasına rağmen (%66) istatistiksel açıdan anlamlı bir fark görülmemiştir.(p=0.08) .NQO1 (p=0,563), MPO (p=0,051) MEH ekson 3 (p=0,691) ve ekson 4 (p=0,084) genlerindegörülen polimorfizmler istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.Anahtar Kelimeler : Akciğer kanseri, NQO1, myeloperoksidaz, mikrozomal epoksit hidrolaz,gen ekspresyonuBu çalışma stanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından T-661/05042005 no'lu proje olarak desteklemiştir.
ABSTRACTYalnız Z. NQO1 Gene Expression In Lung Cancer and Genetic Alterations. stanbulUniversity, Institute of Health Science, Basic Oncology Department Master Thesis. stanbul.2006.Variations in the carcinogen metabolism genes play on important role in predisposition tolung cancer.NAD(P)H quinone oxidoreductase is a detoxification enzyme acting in thexsenobiotics metabolism. The C>T polymorphism of the gene at the 609. position results inthe decrease of the enzymatic activity.Myeloperoxidase is released from the neutrofils andmonocytes. In the lung tissue, it acts against various carcinogens which are found in smoke.The -463 G>A polymorphism occurs in the promoter region of the MPO gene and impairs thegene binding affinity of the SPI transcription factor. Activation of the procarcinogencompounds decreases in individuals who have one or two copies of A allele. Therefore isthought that this polymorphism may have a protective effect in lung cancer. Microsomalepoxide hydrolase plays a role in the detoxification and activation of the carcinogens whichare found in the cigarette smoke. The His113Tyr (slow allele) and Arg139His (fast allele)polymorphisms which occur in the 3 and 4. exons of the gene, respectively, modulate theenzyme?s activity.This study was performed to investigate the association between the NQO1 expression andthe NQO1, MPO, MEH gene polymorphisms and lung cancer. NQO1 gene expression innormal and tumor lung tissue was compared by RT- PCR. The polymorphisms which occur inthe NQO1, MPO, MEH (exon 3 and 4) genes was investigated by RFLP PCR.Although expression the NQO1 gene was higher in the tumor tissue when compared tonormal tissue (66 %), the difference was not statisticially significant (p= 0,08). Likewise noassociation was observed between the NQO1 (p=0,563), MPO (p= 0,051), MEH exon 3(p=0,691) and MEH exon 4 (p=0,084) polymorphisms and lung cancer.Key Words: Lung cancer, NQO1, myeloperoxidase, microsomal epoxide hydrolase, geneexpressionThis study was supported by The Research Support Unit of stanbul University as the projectno T-661/05042005