Tez No İndirme Tez Künye Durumu
143720 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Study of stoppardian drama from the standpoint of postmodernist and counter-postmodernist attitudes / Stoppard dramasının postmodern ve karşı-postmodern bağlamda incelenmesi
Yazar:ZEKİYE ER
Danışman: PROF. DR. AYŞEGÜL YÜKSEL
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Konu:Batı Dilleri ve Edebiyatı = Western Linguistics and Literature
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2004
161 s.
Bu tez, Stoppard'ın üç oyunu olan Travesties. Every Good Bov Deserves Favor ve Arcadia'nin, Stoppard Oyunlarının postmodern ve karşı-postmodern tavırları aynı anda içeren yeni tarihselcilikle özde pek çok ortak noktası bulunduğunu göstermek amacıyla incelenmesi teması üzerine kurulmuştur. Çalışmanın giriş bölümünde postmodernizm, karşı-postmodernizm ve yeni tarihselcilik kavramları açıklanmıştır. Daha sonraki üç bölüm bu oyunları tek tek incelemeğe yöneliktir. Her bölümde oyunlar aynı sıralamayı takip edecek şekilde açıklanmıştır: İlk etapta oyunların olay örgüsü, temaları ve karakter analizleri verilmiştir, ikinci etapta oyunlara hakim olan postmodern tavır bir yere ait olamama, ait olunan yerde bulunamama durumu, her şeyin altım çizen, bütünleştirici bir gerçekliğin olmaması durumu, ironi ve parodi hissi alt başlıklarında sırasıyla incelenmiştir. Stoppard'ın totaliter dünya görüşlerine olan güvensizliği, onun çok bilinen çelişki ve ironi sevdası, pastiş ve parodi uygulama alışkanlığı, onun tüm oyunlarının altını çizen postmodern şüphecilik ve kararsızlığının ip uçları olarak verilmiştir. Son olarak, seçilen oyunlar Stoppard' m yeni tarihselci tavrı başlığı altında incelenmiştir. Stoppard'ın bu tavrı onun postmodern şüpheciliğini politik, kültürel ve estetik alanlardaki ciddiyetiyle uzlaştırmaktadır. Sonuç bölümünde Stoppard tiyatrosunun postmodern tutumu karşı- postmodern tutumla uzlaştıran ve bu yönden yeni tarihselciyaklaşımla pek çok ortak yönü olan bir tiyatro olduğu, Stoppard'ın tarihi kullanma anlayışının, onun tarihselcilik ve tarihi yeniden yazma eğiliminin, bugünün perspektifinden geçmişe bakma sevdasının, onun tipik bir yeni tarihselci oyun yazarı olduğu izlenimini verdiği savunulmuştur. Sonuç olarak Stoppard'ın bir çok değişik disiplinin metod ve öğretilerini kullanarak ve çok merkezli bir perspektiften oyunlar yazarak hem postmodern ve karşı- postmodern tutumları birleştiren hem de bundan bir çok güldürü malzemesi çıkaran bir yazar olduğu görüşü ispat edilmiştir.
This study aimed at presenting Stoppard's three plays - Travesties, Every Good Boy Derserves Favor, and Arcadia- from the viewpoint that Stoppardian drama is essentially sharing many aspects of new historicist understanding which combines postmodernist and counter-postmodernist attitudes. In the introduction of the study the terms postmodernism, counter- postmodernism and new historicism have been explained. Then, the plays have been studied in three chapters. In each chapter the same sequence of analysis has been followed: Firstly, the plays have been analysed in terms of their plot constructions, themes and characters; secondly, the three plays' postmodernist attitudes have been listed under the headings of the sense of displacement, the absence of a unified, underlying reality, irony and the parodic aspects. Stoppard's distrust of totalizing worldviews, his well-known love of paradox and irony, his habit of using pastiche and parody were described as nominating his plays as the perfect models for postmodern doubt and undecidability. Finally, the three plays have been studied under the heading of Stoppard's new historicist attitude. This attitude of Stoppard was considered to combine his postmodern doubts with a certain seriousness in notions regarding politics, culture and aesthetics,and therefore his counter-postmodern doubts. In the conclusion part it has been clarified that Stoppard's drama reconciles the postmodern with the counter-postmodern and sharesmany aspects of new historicism -with Stoppard's treatment of history, his understanding of historification and rehistorification in order to find a meaning in the past from the standpoint of the postmodern present condition. Accordingly, it has been claimed that new historicism provides for Stoppard the combination of postmodernism and counter- postmodernism. For, the new historicist approach -lile Stoppard' s- functions as a parody of history attempting to show history from multiple perspectives, and by representing the past at particular present moments for particular present purposes from a decentered standpoint, enables Stoppard to dress himself in other disciplines' clothes in order to create rooms of laughter.