Tez No İndirme Tez Künye Durumu
465442
New approach for sea language / Denizcilik diline yeni bir yaklaşım
Yazar:KAAN KOYUNCU
Danışman: DOÇ. DR. LEYLA TAVACIOĞLU
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Deniz Ulaştırma Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Deniz Ulaştırma Mühendisliği Bilim Dalı
Konu:Denizcilik = Marine
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
99 s.
Denizcilik sektöründe İngilizce hayati bir öneme sahiptir. Bu önem çalışmamıza ivme kazandırıp yönlendirmiştir. Denizcilik dilinin tarihsel gelişimi, denizcilik sektöründe iletişimin önemi, iletişimin emniyetli seyir ve çevrenin korunmasına etkisi ve yararları, İngilizcenin, liman devletlerinin periyodik kontrollerindeki önemi, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO)'nun denizde iletişimi geliştirmesi amacıyla yaptığı ve ürettiği projeleri, Avrupa Birliği (AB)'nin denizcilik İngilizcesinin gelişimi için özel ve bölgesel girişimleri ve projeleri, iletişim kaynaklı kazalar, kültürel farklılıklar ve sözlü iletişime alternatif olarak sunulan vücut ve işaret dilinin önemi; çalışmamızda yer alan konulardır. Çalışmamızda bu konular irdelenerek tartışılarak ve denizcilik sektöründeki önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Gemi adamları, mürettebatın ve yolcuların, emniyeti ve güvenliği için denizde ve limanlarda etkili bir şekilde iletişim kurabilmelidir. IMO farklı dillerden kaynaklanan iletişim başarısızlığını çözmek için İngilizceyi resmi dil olarak belirlemiştir. Literatürde, gemi adamlarının, İngilizceyi etkin ve yeterli kullanımında (yalnızca kendi aralarında değil, gemi dışı iletişiminde de) zorluk çektiği belirtilmektedir. IMO'nun denizde iletişimi artırmak için önemli girişimleri bulunmaktadır. Geliştirilen ve desteklenen temel materyaller; Standard Maritime Navigation Vocabulary (SMNV), The International Code of Signals (ICS), Standart Marine Communication Phrases (SMCP) ve IMO MODEL COURSE 3.17'dir. Bununla birlikte, Denizcilik İngilizcesi standartların gelişimini desteklemek amacıyla yapılmış Avrupa merkezli projeler ise; MarENG, MarENG Plus, MarTEL, MarTEL Plus ve SeaTALK'dır. Bütün bu girişimler, çoğunlukla tüm denizciler için ortak bir dil olan Denizcilik İngilizcesinin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışmakta, kötü kullanımından kaynaklanan, sözlü iletişim hatalarının azaltılmasına, mümkünse ortadan kaldırılmasına yönelik önermeler ortaya koymaktır. Ayrıca, öğrenme materyali ve bir dizi testi barındıran online platformlar sunarak kullanıcı grubununun genişletilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışma kapsamında, ortak denizcilik dili ve standartları, geçmişte gerçekleşen iletişim eksikliğinden kaynaklanan deniz kazaları incelenerek tartışılmıştır. Örnek olarak, 1990'da Norveç'ten Danimarka'ya yapılan bir seyir sırasında Scandinavian Star gemisi tamamıyla yandı. Bu kazada yolcular ve mürettebat yaşamını yitirdi ve bu kaza Avrupa'daki en büyük feribot felaketlerinden biri olarak değerlendirildi. Olayın temel sebebi, Filipinli mürettebatın gemiye adapte olmaması ve Norveççe veya İngilizce iletişim kuramamalarında dolayı yangına geç reaksiyon vermeleriydi. Bu sebepten dolayı birçok insan gemide yaşamını yitirdi. Bunun gibi bir çok olay ve kaza tezde incelenmiştir. Çalışmamızda, denizcilik dilinin yalnızca sözlü iletişimden ibaret olmadığı, kültürel farklılıkları ve ana dili İngilizce olmayanlar için gerekli olan vücut dilinin önemini, sözlü iletişime alternatif olarak, Denizcilik İşaret Dilinin kullanımı için yeni bir yaklaşım getirilmiştir. Literatürde, bu alana ilişkin çalışmalarda, denizde iletişim durumları ve sorunları benzer şekilde incelendiği ve önerilerin hemen hemen aynı şekilde verildiği görülmüştür. Bu nedenle çalışmamızın, ilk olma özelliğinin nedeni ile sözlü iletişim için yeni bir yaklaşım ya da yeni alternatif yaratması söz konusudur. Literatürde, sözsüz iletişim ile ilgili akademik çalışmaların olmayışı ve ciddi bir boşluğun olduğu görülmüştür. Bu önemli boşluk, Denizcilik İşaret Dili adı altında, bu çalışma ile doldurulabilir ve yeni çalışmalar için alan yaratabilir. Bu bağlamda yaklaşımlarımız standartlaştırılmış, basitleştirilmiş ve evrenselleştirilmiş denizcilik terimlerinden oluşturulmuş olup, işaret dili kelimeleri gemide makine operasyonlarında, kargo operasyonlarında, manevra operasyonlarında, güverte çalışmalarında kullanılmak üzere toplam 74'ü güverte denizcilik terimi ve 147 makine terimi olmak üzere 221 kelime türetilmiştir. Bu türetilen kelimeler; Denizcilik İngilizcesi dersi veren dört akademisyen, alanında uzman beş işaret dili eğitmeninden görüş ve öneriler alınarak hazırlanmıştır. Bu kelimeler seçilirken 3 önemli unsur göz önüne alındı; a. Kolayca tanınması ve anlaşılabilmesi b. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya yol açmaması c. Bütün ulusların bu kelimeleri gemide kullanabilmesi Buna ek olarak, bu sözcükler, seyir emniyeti, gemi operasyonları, mürettebatın güvenliği ve çevre korumasına katkıda bulunmak için ortak çalışma dil standartlarının oluşturulması için önerilmiş olan Standart Marine Communication Phrases (SMCP), 'nden seçildi. İşaret diliyle ilgili ürettiğimiz yeni yaklaşımı test etmek amacıyla, 37 sorudan oluşan anket hazırlanmıştır. Bu anketin katılımcılarını oluşturmuştur. Gönüllüler, modern denizcilik eğitimine adapte olmuş toplam 344 denizci olup, %13,1'ini 3.sınıf öğrencileri, %69,2'sini 4.sınıf öğrencileri, %17,7 'si ise Uzakyol Vardiya Zabitleri ve Mühendisler oluşturmaktadır. Veriler SPSS 24.0 programı kullanılarak, (tanımlayıcı istatistikler, geçerlik ve güvenirlik ki kare, faktör analizi) ilişkilendirilmiştir. Araştırmamızın sonucunda, katılımcılar, denizcilerin çok uluslu çalışma ortamında diğer milletlerin kültürlerini temel seviyede bilmelerinin gerekliliğini, yanlış anlamanın, iletişim eksikliğinin, kazaya sebep olabileceğini, gürültülü ortamda sözlü iletişimin zor olacağını, güverte personelinin makine personeline kıyasla daha fazla zorlandığını belirtmişlerdir. Denizcilik İşaret Dilinin gerektiği yerde kullanmasına ilişkin soruya ise (güverte ve makine bölümünde) yüksek oranda olumlu yanıt verilmiştir. Sözlü iletişimde başarısız olunması durumunda alternatif olarak standardizasyonu yapılan ve geliştirilebilir olan Denizcilik İşaret Dili'nin kullanabileceği, çalışmamızda hipotez olarak sunulmuş ve hipotezimizin kabulü gerçekleşmiştir. Deniz İşaret Dili'nin temel niyeti; iletişimi hatalarını azaltmak ve deniz diline kültürel özelliklere göre yeni bir yaklaşım oluşturmak için temel öğretim araçlarıyla birlikte kaliteli ve etkin deniz eğitim sistemine katkıda bulunmaktır. Yaptığımız saha çalışması sonucu olarak güverte ve makine personeli işaret dili konusunda olumlu bir tutum sergilediği görülmektedir. Çalışmamızda uzmanların desteği ile geliştirilen işaret dili teknikleri (video çekimleri ile saptanmış) yaklaşık yarım saatlik eğitim videosu kullanımı ile farkındalık çalışmaları sağlanmış olup araştırmacılar tarafından yapılandırılmış anket formlarının uygulanması ve verilerin istatistiksel olarak yorumlanması ile sektörel verimlilik temel alınmıştır. Denizcilik İşaret Dili'nin amacı, denizcilik dilinin farklı kültürleri içinde barındıran ender meslek gruplarından denizcilik sektörüne yeni ve etkili bir yaklaşım ve uygulanabilirliği olan yöntem önermektir. Araştırmamızın öne çıkan önerileri ise şu şekildedir; - Çalıştay düzenlenerek; gemi adamları için basitleştirilmiş, standartlaştırılmış ve evrensel Denizcilik İşaret Dili için uluslararası bir fikir birliğine varılabilir. -Bu çalışma IMO'ya sunularak, alternatif bir dil önerisi olarak geliştirilebilir. -İletişimde sorun yaşayan diğer sektörlerde referans olarak kullanılması önerilmektedir. - Denizcilik İşaret Dili yapılan çalışmayla ders kataloğuna eklenebilir.
Seafarers must be able to effectively communicate in English at sea and in port to ensure safety and security of ships, its crew, and its passengers. IMO adapted English as an official language in an attempt to address the problem of the failure of communication through different languages. Research shows as evidence that the usage of English of seafarers is not encouraging that they have difficulty in communication not only between themselves but also with agencies outside the ship. The most important attempts to improve communication at sea firstly come from IMO. Standard Maritime Navigation Vocabulary (SMNV), The International Code of Signals (ICS), Standard Marine Communication Phrases (SMCP) and the IMO MODEL COURSE 3.17 are the basic materials developed and supported by IMO. However, there are also private or regional initiatives, which try to present learning materials as well as testing standards. The objective of these attempts to reduce and if possible, eliminate oral communication failures sourcing from poor and insufficient usage of the Maritime English. Within this study, the need of developing usage of daily operational Maritime English will be discussed by investigating some maritime accidents took place in the past in which lack of communication was involved. This thesis, considering that the communication is not only verbal, also tries to emphasize the role of cultural differences and body language of non-native speaker when necessary. In this study, the sign language, a form of non-verbal communication, is discussed. Regardless of which language you speak on the ship, hand signals are often used. There are accepted signals for mooring operations that are used and understood worldwide. The purpose of Maritime Sign Language is to help sea language at the ship. In addition, aims to increase the safety on board and interaction among crewmember through the usage of simplified, standardized and be universalized sign language in the noisy working environment or where communication is inadequate. This research includes conducting descriptive statistics, reliability of questionnaire, ANOVA with tukey's test for non-additivity, Hotelling's T-Squared test, chi-square, and factor analysis, test as a quantitative approach. Therefore, the quantitative research design is adopted through a self-reported questionnaire to collect data about their sea experience, communication skills, cultural factor, verbal and non-verbal communication and to relate the relationship of these each other. As a result, the aim of the Maritime Sign Language is to help the sea-language, as seen in the result of the study. Therewithal, it is likely to increase interaction between the ship's safety and crew using a simplified, standardized and universalized sign language in noisy work environments or where communication is inadequate. The basic intention of the Maritime Sign Language; to manage the quality and effective marine education system together with basic teaching tools to reduce human communication mistake and to create a new approach to the marine language according to cultural characteristics. The result of the survey, it seems that the deck Department and the machinery department have a positive attitude towards the sign language. Suggestion for further research; - It can be optimized for seafarers by organizing the workshops, a universal consensus can be reached which are for simplified, standardized and universalized sign language. -This work can be developed as an alternative language proposal which will be presented to IMO. - Maritime Sign Language can be added to the course catalog for seafarers - By integrating and adapting to a software, anyone can easily reach with regard to universality. -It can be encouraged to use it as a reference in other business areas having problems in communication