Tez No İndirme Tez Künye Durumu
630073
The relationship between corporate governance and financial sustainability / Kurumsal yönetim ve finansal sürdürülebilirlik arasındaki ilişki
Yazar:MİRAY GEÇİM
Danışman: PROF. DR. ARIKAN TARIK SAYGILI
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Altman Z skorları = Altman Z scores ; Finansal oranlar = Financial rates ; Finansal sürdürülebilirlik = Financial sustainability ; Kurumsal yönetim = Corporate governance ; TOPSIS = TOPSIS
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
96 s.
Son yıllarda küreselleşmenin sonucu olarak şirketler arasında rekabet artmıştır. Kurumsal yönetim, şirketlerin bu rekabette var olması ve başarısı için önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada OECD (Organization for Economic Corporation and Development) prensipleri detaylı bir şekilde incelenmeye ve anlaşılmaya çalışılarak kurumsal yönetim ile finansal sürdürebilirlik arasındaki ilişkiyi araştırmak ve açıklamak amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, 2013 ve 2018 mali yılları arasında Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan 20 şirket incelenmeye tabii tutulmuştur. Bu şirketlerin finansal oranları Altman Z-Skor çerçevesinde değerlendirilmiş ve kurumsal yönetim indeksleri TOPSIS metodu ile hesaplanmıştır. Daha sonra bu iki yöntem karşılaştırılarak 20 şirket için iflas öngörüsü çalışması yapılmıştır. Sonuçlar, firmaların finansal sürdürebilirlik ve kurumsal yönetim notlarının 2013-2018 yılları arasında ayni doğrultuda hareket etmediğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: TOPSIS, Altman Z-Skor, Finansal Oranlar, Kurumsal Yönetim
In recent years due to globalization competition among companies has increased. Corporate governance practices play an important role for companies to survive successfully through this competition. This research aims to explore the idea of OECD (Organization for Economic Corporation and Development) principles while explaining the relationship between corporate governance practices and financial sustainability. In this study, 20 companies listed in public disclosure platform through the years 2013 to 2018 were investigated. Financial ratios of these companies were calculated by using Altman Z-score. Also, corporate governance rating scores of these companies were calculated by TOPSIS method. Then a bankruptcy prediction analysis is performed for these 20 companies by comparing these two methods. The results obtained in this study show that firms' financial sustainability and corporate governance scores do not move in the same direction for the years through 2013 to 2018. Keywords: TOPSIS, Altman Z-Score, Financial Ratios, Corporate Governance