Tez No İndirme Tez Künye Durumu
430728
Korunmaya muhtaç çocukların koruma ve bakım altına alınma nedenleri / The reasons for state protection and care of children in need
Yazar:CANER YAVUZ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HADİYE KÜÇÜKKARAGÖZ
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyal Hizmetler = Social Services
Dizin:Korunmaya muhtaç çocuklar = Children who are in need protection ; Risk altındaki çocuklar = Children under risk ; Çocuk bakımı = Child care ; Çocuk evleri = Children's homes
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
113 s.
Bu araştırmada, koruma ve bakım altına alınan çocukların demografik özellikleri, aile durumları ve çocukların koruma altına alınma nedenleri gibi bulgular incelenerek geçmişten günümüze çocukların koruma altına alınma nedenlerinde ne tür farklılıklar olduğunun ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda öncelikle İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü aracılığı ile İzmir İlinde yaşayan bu tür çocukların kurum bakımına alınmadan önce yaşamlarının iyileştirilmesi, ailelerinin yanlarında bakımlarının sürdürülebilmesi için mevcut olan tedbirler dışında başka ne tür tedbirler alınması gerektiği tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı' nın temel amaçlarından olan çocukların öncelikle aile ortamında büyümelerinin sağlanmasına katkıda bulunması beklenmektedir. 2007 yılında İzmir İlinde Çocuk Evleri hizmet modeli uygulanmaya başlanmış olup, bu tarihten günümüze yaklaşık 770 çocuk, çocuk evleri hizmet modelinden yararlanmış ve halen yararlanmaktadır. Araştırmada, İzmir İl sınırlarında yer alan 49 çocuk evinden, sistematik örnekleme yöntemine göre seçilen 22 çocuk evinde kalmış ve halen kalmakta olan toplam 342 çocuğun kuruluş kayıtları incelenmiştir. Elde edilen bulgular SPSS Programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın örneklemini İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü' ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde bulunan, çocuk evlerinde geçmişten günümüze kalmış ve halen kalmakta olan 342 çocuğun kayıtları oluşturmaktadır. Bu kayıtların incelenmesi ile elde edilen sonuçlar ile korunmaya muhtaç çocukların koruma ve bakım altına alınma nedenleri arasında anlamlı bir bağ kurulmaya çalışılmıştır.Anahtar Sözcükler: Çocuk, Çocuk Evleri, Korunmaya Muhtaç Çocuk
In this study, it is aimed to reveal what kind of differences have occured in terms of the causes of the child protection from past to present by examining the findings such as demographic characteristics, family situation and the causes of the protection of children who are under protection and care. In this regard, it will be intended to determine what other measures to be taken apart from the current measures in order to improve lives of these kind of children living in Izmir and to maintain their care beside their families before having institutional care by the help of Izmir Family and Social Policies Provincial Directorate. It is expected that these study results will contribute to raising children primarily in a family environment, which is one of the main goals of Ministry of Family and Social Policies. In 2007, the Children's Homes and Services model began to be implemented in Izmir Province and since then, approximately 770 children have benefited from this service and they are still benefiting. In the study, institutional records of a total of 342 children who have stayed at 22 children's homes selected according to the purposive systematic sampling method out of 49 children's homes located in Izmir Province were examined. The findings obtained were analyzed by using SPSS Program. The sample of the study consists of the records of the children who have stayed at children's homes, which are present in the Children's Homes Coordination Centre affiliated with Izmir Provincial Directorate of Family and Social Policies. It was intended to establish a meaningful correlation between the findings obtained from examining these records and the causes of the protection and care of children in need of protection. Keywords: Child, Children's Homes, Child in need of protection