Tez No İndirme Tez Künye Durumu
484585
Antalya Boğaçayı'nda kirlilik düzeyi ve su kalitesinin belirlenmesi / Determination of pollution level and water quality in Antalya, Boğaçay
Yazar:MELİHA SİNEM AKTAŞ
Danışman: DOÇ. DR. ŞULE ORMAN
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı
Konu:Ziraat = Agriculture
Dizin:Azot = Nitrogen ; Ağır metaller = Heavy metals
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
76 s.
Bu çalışmada Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden geçerek Akdeniz'e dökülen Boğaçayı'nda bazı su kalite parametreleri ve kirlilik düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle Boğaçayı ve bu akarsuyu besleyen batıdan Çandır ve Kuzeyden Karaman akarsuları dahil olmak üzere belirlenen 12 farklı istasyondan 2016 ve 2017 yıllarında 2 dönem halinde su örneklemeleri yapılmıştır. Su örneklerinde EC, pH, toplam azot (N), fosfor (P), potasyum (K), magnezyum (Mg), kalsiyum (Ca), sodyum (Na), nitrat (NO3-), karbonat (CO3-2), bikarbonat (HCO3-), sülfat (SO4-2), klor (Cl-), bor (B), demir (Fe), çinko (Zn), bakır (Cu), mangan (Mn), kadmiyum (Cd), kurşun (Pb), nikel (Ni), krom (Cr), arsenik (As) ve cıva (Hg) analizleri yapılmıştır. Su örneklerinin pH değerleri I.sınıf olup, pH açısından su kullanımını sınırlayacak her hangi bir sorun bulunmamaktadır. Su örnekleri orta derecede tuzludur ve suyun tarımsal amaçlı olarak kullanımında dikkat edilmesi gerekmektedir. Boğaçayı toplam Kjedahl N'u ve toplam fosfor konsantrasyonları açısından kontrol altında tutulmalıdır. Ayrıca Mg ve Ca konsantrasyonları içme suları için kabul edilebilecek maksimum sınır değerine yaklaşmış olup, henüz bir problem görünmemesine rağmen dikkatli olunmalıdır. Fe ve Mn konsantrasyonlarının mevcut durum itibariyle içme suları için kabul edilebilecek maksimum sınır değerine sahip olduğu belirlenmiştir.Ayrıca bazı istasyonlardan alınan su örneklerinin Fe, Mn, Cu, Cd, Ni, Pb ve Cr konsantrasyonlarının "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılan sınıflandırmasında II., III. ve IV. kalite sınıflarında yer aldıkları tespit edilmiştir.Su örneklerinin bor konsantrasyonları değerlendirildiğinde tarımsal sulama için kullanılması durumunda bitkinin bora karşı hassasiyetinin olup olmadığına dikkat edilmelidir. Sonuç olarak; Boğaçayı mevcut durum itibariyle ciddi bir kirliliğe sahip olmamakla beraber yukarıda bahsedilen durumların göz önünde tutulması ve belirli aralıklarla izlenmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.
In this study, it was aimed to determine some water quality parameters and level of pollution in Boğaçayı, that passes through Konyaaltı district of Antalya and flows into the Mediterranean Sea. Therefore, water sampling was carried out as 2 periods in 2016 and 2017 from 12 different stations determined including Boğaçayı and the rivers that feeds this stream; Çandır river from the East and Karaman river from the North. In water samples, EC, PH, total nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), magnesium (Mg), calcium (Ca), sodium (Na), nitrate (NO3-), carbonate (CO3-2), bicarbonate (HCO3-), sulphate (SO42), chlorine (Cl-), boron (B), iron (Fe), zinc (Zn), copper (Cu), manganese (Mn), cadmium (Cd), lead (Pb), nickel (Ni), chromium (Cr), arsenic (As) and mercury (Hg) were analyzed. The pH values of the water samples are class I and there are no problems that limiting the use of water in terms of pH. The water samples are medium salty and water usage for agricultural purposes should be considered. Boğaçayı should be controlled in terms of total Kjeldahl N and total phosphorus concentrations. In addition, Mg and Ca concentrations are close to the maximum limit value that can be accepted for drinking water, and it should be taken into consideration although no problem has yet been shown. It has been determined that Fe and Mn concentrations have the maximum limit value that can be accepted for drinking water in the present situation. It was also determined that the Fe, Mn, Cu, Cd, Ni, Pb and Cr concentrations of water samples taken from some stations are included in the II., III. and IV. quality classes in the classification according to "Water Pollution Control Regulation". When the boron concentrations of water samples are evaluated, attention should be paid to the boron sensitivity of the plant to be used for agricultural irrigation As a result; Boğaçayı does not have serious pollution in the current state, but it has revealed that the above-mentioned situations should be taken into consideration and it should be monitored at regular intervals