Tez No İndirme Tez Künye Durumu
223790
2007 Deprem Yönetmeliği'nin 1998 Deprem Yönetmeliği ile karşılaştırılması ve sayısal irdelemesi / Comparison of Turkish Earthquake Design Code in 2007 and that in 1998 and numerical investigation
Yazar:TURGAY YAVUZARSLAN
Danışman: PROF.DR. NESRİN YARDIMCI
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:Deprem yönetmelikleri = Earthquake regulations ; Tasarım = Design
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
97 s.
Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalısmanın temel amacı, 1998 ABYYHY ile 2007 DBYBHY lerin çelik yapılar ile ilgili içerdikleri kavram ve kabuller açısından farklı yanlarını ortaya koymak; ve bu farklılıkları tek katlı bir çelik yapı üzerinde irdelemektir. Çalısmanın ilk bölümlerinde, her iki yönetmelik genel olarak incelenmis, ve yeni yönetmelikte yer alan faklı kavramlar karsılastırmalı olarak irdelenmistir. Çelik tasıyıcı sistemler her iki yönetmelige göre sınıflandırılmıs; birbirine denk gelen sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konmustur. Her iki yönetmelikte, verilen deprem yükleri ve hesap kurallarında kullanılan standartlar belirtilmis, birlesim elemanları ile ilgili olarak verilen kuralların dısında verilen diger hususlar için TS 648 ve TS 3357'deki kurallara uyulacagı ifade edilmistir. Çalısmanın son bölümünde tek katlı çelik yapılar hakkında genel bir bilgi verilmis, ve bir endüstri yapısı ?2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik? esas alınarak çözülmüstür. Yapının tasarımı ve çözümlenmesi sırasında SAP 2000 bilgisayar programı kullanılmıs ve sonuçlara iliskin degerlendirmeler yapılmıstır. Anahtar Kelimeler: Deprem Yönetmelikleri, Çelik Tasıyıcı Sistemler, Tasarım
The main purpose of this study, which is presented as M.Sc thesis, is to find out the differences in concepts, and assumptions of the existing design specifications for structures built in disaster areas (i.e Turkish Earthquake Design Code in 1998 and Turkish Earthquake Design Code in 2007). And the behaviour of a single-storey steel structure, using these design codes has been investigated. At the beginning of this study, both design codes have been examined in a general meaning. And new concepts in Turkish Earthquake Design Code in 2007 have been investigated in a comperative way. Steel frames are classified according to the both specifications; similarities and differences are mentioned. Seismic loads and the standarts which are used in calculation rules are given in both specifications. It is also mentioned that except the rules about connection elements, TS 648 and TS 3357 rules are used. Finally, comprehensive information is given about single storey steel suructures and an ındustrial steel structure is solved according to specifications for structures to be built in disaster areas in 2007. While designing and solving the structure SAP2000 is utilized; and evaluations are made accordingly. Keywords: Earthquake Regulations, Steel Frames, Design