Tez No İndirme Tez Künye Durumu
105093 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Comparison of selected weighting methods in eliciting multi-attribute decisions / Çok kriterli seçimlerde ağırlık belirleme yöntemlerinin karşılaştırılması
Yazar:ERDEM KOCAMUSTAFAOĞULLARI
Danışman: PROF.DR. AHMET ACAR
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Analitik hiyerarşi yöntemi = Analytical hierarchy method ; Ağırlık belirleme yöntemi = Weight determination method ; Direkt Puan Dağıtım Yöntemi = Directly Point Distribution Method ; Karar verme = Decision making ; Çok değişkenli analiz teknikleri = Multivariate analysis techniques ; Çok kriterli karar verme = Multi criteria decision making ; Ölçme-değerlendirme = Measurement and evaluation
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
92 s.
oz ÇOK KRİTERLİ AĞIRLIK BELİRLEME YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ FARKLARIN TEST EDİLMESİ Kocamustafaoğulları, Erdem MBA, İşletme Bölümü Danışman: Prof. Ahmet C. ACAR Aralık 2001, 92 Sayfa Çok kriterli ağırlık belirleme yöntemleri kişlerin alternatifler arasındaki önceliklerini belirlemek için kullandır. Bu alandaki önemli bir eleştiri, farklı yöntemlerin aynı probleme uygulandıklarında farklı sonuçlar vermesidir. Bu çalışmada yöntemlerin özellikleri bir anketle yeniden değerlendirilmektedir. Ankete katılan her kişi dört farklı yöntem - Analitik Hiyerarşi Yöntemi, Swing Ağırlık Belirleme Yöntemi, Basit Çok Kriter Değerlendirme Tekniği ve Direkt Puan Dağıtım Yöntemi- kullanarak kriterlerinin ağırlık değerlerini belirlemektedir. Araştırmanın güvenilirliğini artırmak için ankette kullanılacak konunun mümkün olduğunca doğal ve kişisel olması amaçlanmıştır.Çalışmamızda katılımcılar kendi alternatiflerini ve kriterlerini iş/kariyer seçimi konusu içinde kendileri belirlemektedir. Böylece farklı kriterlerin ağırlıkları katılımcılar tarafından belirlenmekte ve farklı sayıda kriter kullanılmaktadır. Bu, eski çalışmalarla kıyaslayınca yeni bir özelliktir. Katılımcılar da anket konusunu daha önce düşünmüş bulunan MBA öğrencilerinden seçilmiştir. Çalışmamızın bir başka özelliği de yapılmış olan çoğu çabşmadan daha fazla yöntemi içermesidir. Yaptığımız analizlerin sonuçları SWING yönteminin düşük ağırlık farkları nedeniyle diğer yöntemlerden farklı sonuçlar ürettiğini göstermektedir. Ama alternatiflerin toplam puanları ve sıralamaları farklı yöntemlerle birbirinden farklı değildir. Farkb sayıda kriter kullanımı bu sonucu etkilememektedir. Diğer yandan, dengeli ölçekle kullanılan Analitik Hiyerarşi Yöntemi, geleneksel 1-9 ölçekli kullanımına göre daha tutarlı ve diğer metodlara daha yakın sonuçlar üretmektedir. Anahtar Kelimeler: Çok kriterli ağriık belirleme yöntemleri, çok kriterli değer analizi, Analitik Hiyerarşi Yöntemi, Swing Ağırlık Belirleme Yöntemi, Basit Çok Kriter Değerlendirme Tekniği, ve Direk Puan Dağıtım Yöntemi VI «E.C YÜKSEKÖĞRETİM KUVUU)
ABSTRACT A COMPARISON OF SELECTED WEIGHTING METHODS IN ELICITING MULTI-ATTRIBUTE DECISIONS Kocamustafaoğulları, Erdem MBA, Department of Business Administration Supervisor: Prof. Ahmet C. ACAR December 2001, 92 pages Multi-attribute weighting methods are used for understanding the preferences of the subjects between alternatives. A major criticism is that they yield different results when applied to the same problem. In this study the properties of the methods are re-examined with a survey. Each subject uses four main methods to assess attribute weights -one version of Analytic Hierarchy Process (AHP), Swing weighting, Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART) and DIRECT point allocation. To increase the reliability of the results, we use a decision task that is natural and personal. inIn our experiment the participants create the alternatives and attributes themselves in a context of job/career choice. Thus, the subjects weight different attributes and the number of attributes vary between the subjects. This is a new feature compared to the earlier experiments. The participants of the survey are the MBA students who have already considered the issue. Our study also includes a larger set of methods studied for each subject than most studies. Our results suggest that SWING produces different results from the other three methods due to its lower spread of weights. But the overall scores and ranks of the alternatives under alternative methods are not different from each other. Use of different number of attributes does not affect this finding, but inconsistencies of the AHP values increase with the number of attributes. Moreover, AHP with the balanced scale can be recommended over the one with the traditional 1-9 scale because of its lower inconsistencies and closer results to other methods. Key words: Multi-attribute weighting methods, multi-attribute value analysis, AHP, SWING, SMART, DIRECT IV