Tez No İndirme Tez Künye Durumu
67792 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Türkiye koşullarında CBS/KBS oluşturulabilmesi için yazılım araştırması ve tasarımı /
Yazar:GÜRSEL GÜZEL
Danışman: PROF. DR. MEHMET SELÇUK
Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry
Dizin:Bilgisayar yazılımları = Computer softwares ; Coğrafi bilgi sistemleri = Geographical information systems ; Şehircilik = Urbanization
Onaylandı
Doktora
Türkçe
1997
139 s.
ÖZET 20.yüzyılın ikinci yansında yaşantımıza giren bilgisayarlar birçok alanda olduğu gibi kentlerin yönetiminde de vazgeçilmez yardımcılarımız olmuşlardır. 1960 lı yılların başından itibaren kentlerin yönetiminde kullanılmaya başlanan bilgisayar teknolojisi günümüzde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bilgisayar teknolojisi ise gelişmesini donanım ve yazılım olmak üzere başlıca iki alanda göstermiştir. 1980 li yılların başlarında kişisel bilgisayarların günlük yaşantımıza girmesi ile kullanım alanları oldukça genişlemiş, gelişimleri büyük sistemlere oranla çok daha hızlı bir şekilde sürdürmüşlerdir. Bu gelişme sonucunda günümüzde Kent Bilgi Sistemlerinde de kullanılabilir duruma gelmişlerdir. Bu sistemlerin satın alınması, kurulması, bakımı ve geliştirilmesi büyük sistemlere oranla kolay olmasının yanında fiyatları da oldukça düşüktür. Bu çalışmada kişisel bilgisayarlar kullanılarak Kent Bilgi Sistemi kurulması için gerekli olan yazılımlar üzerinde durulmuş, ülke koşullarında yazılım tasarımı araştırılmış ve grafik yazılım ile uygulama yazılımları üretilmiştir. Yazılımların üretiminde Windows işletim sistemi, Borland C++ 5,01 programlama dili, Raima Data Management System ye Personal Oracle 7 veritabanı yazılımı kullanılmıştır. Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde giriş ve çalışmanın amacı yer almıştır. İkinci bölümde ise genel kavramlara yer verilmiş, CBS/KBS nin tarihi gelişimi, ilgili disiplinler ve CBS/KBS nin dört bileşeni olan donanım, yazılım, veri ve personel bileşenleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde mevcut CBS/KBS yazılımları ele alınmış, grafik ve grafik olmayan veriler için veri yapıları ve veri modelleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu bölümde grafik veri yapılan ve veritabanlannda kullanılan veri modelleri karşılaştınlmışür. Çalışmanın dördüncü bölümünde ülke koşullarında CBS/KBS oluşturulmasının gerekliliği araştırılmış, ülkemizdeki yerel yönetimler, Tapu ve Kadastro Teşkilatı ve KB S ile ilgili diğer kurumların işleyişi göz önüne alınarak bu sistemlerin kurulabilmesi için yazılım araştırması ve tasarımı yapılmıştır. Beşinci bölümde tasannu yapılan ve geliştirilen yazılımlar pilot bölgelerin verileri ile denenmiş ve gerekli testler yapılmıştır. Bu bölümde sistemde yapılabilecek sorgulamalar örnekler ile ifade edilmiştir. Altıncı bölümde bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan durum değerlendirilmiştir. Aynca bu bölümde ülkemizde CBS/KBS amacına yönelik öneriler de yer almaktadır. "f f"*l %
SUMMARY In second half of 20th centuries, computers have been used in city planing and management as well as other fields. Computer technology, which was started to use at the beginning of I960, is being used very effectively in city planing and management. Computer technologies have developed in two fields; software and hardware. At the beginning of 1980's personal computers involved in our daily life. They begun to have very wide applications and their development is faster than big computer systems. As a result of this development, computers have been used in Geographic Information Systems (GIS). PC based systems have some advantage for users. Their costs are cheap, their managements are easy and their developments are faster than other systems. The objective of this thesis is to produce graphical and application software for set up GIS with personal computers in Turkey reality. Windows Operating System, Borland C++ v.5.01 programming language, Raima Data Management System and Personal Oracle7 relational database management system are used for producing software and organizing datas. This thesis included six chapters. Introduction and aim of the thesis are in the first chapter. General concepts, historical development of GIS, four component of GIS which are hardware, software, data and personal which are concerned with GIS/component of GIS are objectives of the second chapter. Third chapter includes existential GIS software, graphical and non-graphical data structures and models of data. In addition graphical data structures have been compared which is used in graphical softwares. Also data models are compared which is used in databases. Fourth chapter is take charge of necessity of producing the GIS softwares in Turkey reality, municipalities, cadastral association and other interested associations with GIS research. Some softwares which is used in GIS are designed and developed. In the fifth chapter, developed softwares are tested with data of pilot areas. This chapter include some examples to graphical and non graphical query. Conclusions of thesis and recommendations which are about aim of GIS in Turkey reality are in sixth chapter. n