Tez No İndirme Tez Künye Durumu
299127
Büyükşehir yönetiminde yeniden yapılanma (İzmir örneği) / Restructuring in metropolitan municipality management (The case of Izmir)
Yazar:CANDAN OĞUZ
Danışman: DOÇ. DR. EMİNE İPEK ÖZBEK SÖNMEZ
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Konu:Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
156 s.
Metropoliten alanların yönetimine ilişkin olarak 2004 yılında 5216 sayılı Büyükşehir yasası yürürlüğe girmiştir. Aslında bu yasal düzenleme Kamu yönetiminde yeniden yapılanma sürecinin bir parçasıdır ve metropoliten alanlarda bütünleştirici ve metropoliten yönetişim yaklaşımlarının bir sonucu olarak yürürlüğe girmiştir. Ancak yönetişim yaklaşımları açısından değerlendirdiğimizde 5216 sayılı yasal düzenlemenin çok çeşitli çelişki ve belirsizlik içerdiği görülmektedir. Bu çalışma ile söz konusu yasal düzenlemenin metropoliten yönetişim yaklaşımları açısından işlevsellik kriterine uygun olmayan sınır belirlemeleri; sınırlar, etkinlik ve İlçe Belediyelerinin gelirlerine ilişkin sorunları; görev ve yetki karmaşası; planlamada yetki paylaşımında dengesizlik; planlamada sürdürülebilirlik ilkelerine ilişkin ve katılım süreçlerine ilişkin belirsizlikler içerdiği tartışılmıştır. 5216 sayılı Büyükşehir yasasının İzmir İli özelinde Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kalan ilçelere yönelik olarak getirdiği yenilikler incelenmiştir
In 2004 Metropolitan Government Law numbered 5216 has been enacted relative to the management of metropolitan areas. In fact, this legal arrangement which is part of the restructuring process in public government also has been enacted as part of the regionalism process in metropolitan areas and metropolitan governance approaches. However, from the aspect of governance approaches the law numbered 5216 carries various conflicts and uncertainties. Within this reasearch, it has been argued that the legal arrangement carries problematic frontier determinations from the aspect of funcitonality criteria; problems relative to the efficiency, frontiers and incomes of the municipalities from the aspect of metropolitan governance; assignment and authorization complexities; inbalances of authorization in planning; uncertainties relative to the sustainability principals and participation in planning. This study has evaluated the Metropolitan Municipality Government Law numbered 5216 especially from the aspect of local district municipaliteis