Tez No İndirme Tez Künye Durumu
539465
Alt ekstremite yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksiyonunda kullanılan serbest fasyokutan çapraz bacak flebi ile serbest fasyokutan konvansiyonel fleplerin nörosensöriyel ve klinik karşılaştırılması / Neurosensorial and clinical comparison of the free fasciocutaneous cross-leg flaps and free conventional fasciocutaneous flaps used in the reconstruction of soft tissue defects of the lower extremity
Yazar:HASAN TUNA TÜRKMEN
Danışman: PROF. DR. ÖMER ÖZKAN
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı
Konu:Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi = Plastic and Reconstructive Surgery
Dizin:Alt ekstremite = Lower extremity ; Cerrahi flepler = Surgical flaps ; Cerrahi-plastik = Surgery-plastic ; Nörolojik muayene = Neurologic examination ; Termal kamera = Thermal camera ; Yumuşak doku = Soft tissue
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2019
58 s.
Rekonstrüktif cerrahide amaçlardan biri, vücudun defektli bölgesinde onarım yapılan alanda defekt oluşmadan önceki hale getirme işlemi olarak görülmektedir. Alt ekstremite geniş defektlerinde hastanın uzuvlarını kaybetmemesi açısından uygulanan serbest fleplerin yeri önemlidir. Bunun için de onarım yapılan alanda uygun alıcı damar bulunmalıdır. Eğer uygun alıcı damar bulunmuyorsa karşı sağlam bacağın damarları kullanılarak onarım yapılabilmektedir. Alt ekstremite defektlerinde tam bir onarımdan bahsedebilmek için o bölgenin duyusal açıdan da işlevi olması önem arz etmektedir. Vücutta ağız bölgesi, meme dokusu, ayak tabanı gibi alanlar duyunun daha önemli olduğu alanlardır. Biz bu çalışmada serbest fasyokutan konvansiyonel fleplerle serbest fasyokutan çapraz bacak fleplerini nörosensöriyel ve klinik açıdan karşılaştırdık. Kasım 2018 – Aralık 2018 tarihlerinde polikliniğimize başvuru yapan daha önce alt ekstremite defekti nedeniyle fasyokutan özellikli sinir onarımı yapılmayan konvansiyonel serbest flepler ile defektli alt ekstremitede alıcı damar sorunu nedeniyle karşı bacağın damarlarının geçici olarak kullanıldığı fasyokutan özellikli serbest çapraz bacak flebi yapılan hastalar karşılaştırıldı. Toplamda 24 hastanın 12' si ( 2 kadın, 10 erkek) serbest konvansiyonel fleple onarım yapılan hastalardan, geri kalan 12' si (2 kadın, 10 erkek) serbest çapraz bacak flebi ile onarım yapılan hastalar olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların yaşları 18 ile 70 arasında yer almakta olup hastaların takip süresi 12-86 ay arasında değişmekteydi. Tüm hastaların defektleri alt ekstremitede olup serbest flep yöntemi ile opere edilen hastalardır. Bu hastaların hiçbirinde sinir onarımı yapılmamıştır. Tüm hastalarda kullanılan flep çeşidi aynı olup fasyokutan karakterde anterolateral uyluk flebi (ALT) kullanılan hastalar çalışmaya alınmıştır. Bu hastalara hafif dokunma, sıcak-soğuk ayrımı, ağrılı uyaran verme, Semmes Weinstein monofilaman testi ile duyu testi ve akıllı telefona entegre termal kamera ile flep bölgelerinin sıcaklıkları karşılaştırıldı. Yapılan değerlendirmelerde hafif dokunma duyusunun tüm hastalarda flep periferal bölgelerinde santral bölgeye göre daha iyi olduğu gözlendi. Hafif dokunma duyusunun çapraz bacak flebi uygulanan grupta konvansiyonel flep hastalarına göre flep üst kısmında, medial kısmında ve lateral kısmında daha iyi olduğu gözlendi. Fleplerin alt kısmında ve santral bölgelerinde anlamlı fark gözlenmedi. Semmes Weinstein testi ile yapılan değerlendirmede tüm hastalarda donör bölgelerde flep bölgesine göre dokunma duyu hassasiyetinin daha iyi olduğu gözlendi. Bu testte serbest çapraz bacak flebi yapılan olgularda serbest konvansiyonel flep yapılan olgulara göre fleplerin üst kısmı, medial kısmı, alt kısmı ve santral kısmının dokunma duyu hassasiyetinin daha iyi olduğu gözlenirken lateral kısımlarda anlamlı fark gözlenmedi. Termal kamera ile flep dokusu sıcaklık ölçümünde her iki grupta anlamlı fark gözlenmedi. Sonuç olarak alt ekstremite defektlerinde serbest fleple onarım yapılan hastalarda aksonal filizlenme ile flep dokusunun periferde daha çok rejenere olduğu, serbest fasyokutan çapraz bacak fleplerinde ise serbest konvansiyonel fleple onarıma göre duyunun daha iyi olduğu sonucuna ulaştık.
In reconstrutive surgery, one of the goals is repairing the tissue with similar tissue in defected area of the body. Free flaps are so important in order to prevent amputation of the lower limb with extensive soft tissue defects. A suitable recipient vessel must be available in the defected part of the extremity. If the appropriate recipient vessel is not available, the defect can be reconstructed by using the vessels of the contralateral leg. In order to achieve complete reconstruction of the defect, neurosensorial function has to be provided additionally. Areas such as mouth, breast tissue and soles of the feet are far more important than the other regions in terms of sensorineural function. In this study, we compared the free fasciocutaneous conventional flaps with free fasciocutaneous cross-leg flaps in neurosensory and clinical terms. In November 2018 and December 2018, from patients who visited our clinic, the patients who had surgical history with free fasciocutaneous conventional flaps and free fasciocutaneous cross-leg flaps were chosen and analysed. None of the patients had sensory nerve repair during the operation. There were 24 patients and half of them had free fasciocutaneous conventional flap surgery and the other half of the patients had free fasciocutaneous cross-leg flap surgery. The ages of patients ranged from 18 to 70 and the follow-up period of the patients ranged from 12 to 86 months. The flap type used (anterolateral thigh free flap) in all patients was the same. These patients were evaluated with light touch, hot-cold sensation, painful stimulation, sensorial examination with Semmes Weinstein monofilament test and temperature of the flap zones with integrated thermal camera. In the evaluations performed, it was observed that the light touch sensation was better in the peripheral regions of the flap in all patients than in the central region. It was observed that the light touch sense was better in the upper part of the flap, medial and lateral part of the free cross-leg flap group compared to the free conventional flap patients. No significant difference was observed in the lower part of the flaps and central regions. In the evaluation performed with Semmes Weinstein test, it was observed that the sensitivity of the touch sensation was better in the donor regions compared to the flap region. In this test, it was observed that the upper part, medial part, lower part and central part of the free fasciocutaneous cross-leg flaps had better sensory function compared to the patients who had free fasciocutaneous conventional flaps. No significant difference was observed in flap tissue temperature measurement with thermal camera in both groups. As a result, we concluded that the flap tissue is more regenerated in the peripheral zone with axonal sprouting in the lower extremity defects in patients who had undergone free flap surgery. In our study, we found that free fasciocutaneous cross-leg flaps has better neurosensorial function than free conventional flaps.