Tez No İndirme Tez Künye Durumu
307861
2000-2010 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi anestezi yoğun bakım bilim dalında organofosfat zehirlenmesi nedeniyle takip ve tedavi edilen olguların değerlendirilmesi / The evaluation of the cases caused by organophosphate toxicity which are followed and treated by Akdeniz University Faculty of Medicine, department of anesthesiology and reanimation, between the years 2000-2010
Yazar:GÜLBİN GÖNÜL ÇİFTÇİOĞLU
Danışman: DOÇ. DR. MURAT YILMAZ
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Konu:Anestezi ve Reanimasyon = Anesthesiology and Reanimation
Dizin:Anestezi = Anesthesia ; Organofosfat = Organophosphate ; Organofosfor bileşikleri = Organophosphorus compounds ; Tedavi = Treatment ; Yoğun bakım üniteleri = Intensive care units ; Zehirlenmeler = Poisonings
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2011
53 s.
Bu çalışmada, yoğun bakım ünitemizde organofosfat zehirlenmesi nedeniyle takip ve tedavi ettiğimiz olguları sunmayı amaçladık. Çalışmaya, Ocak 2000 - Ocak 2010 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Anestezi Yoğun Bakım?da takip ve tedavi edilen 127 erişkin olgu alınmıştır. Çalışmaya alınan olguların 68i (%54) erkek ve 59?u (%46) bayan, yaş ortalamaları ise 29.6 ± 13.0 yıl (16-68 yıl) idi. 83 olgu (%65) bir veya daha fazla nedenle entübe olarak takip edilir iken 44 olgu (%35) entübasyon ihtiyacı duymadı. En sık MV nedeninin şuur değişikliği ve solunum yetersizliği olduğu görüldü. MV dsteğine ihtiyaç duyan 83 olgunun ortalama mekanik ventilasyon süresi 6.0 ± 5.1 idi. En uzun MV süresi 26 gün olarak saptandı. Olguların ortalama APACHE II skoru 12.1 ± 6.3 olarak saptandı. Hastalığın şiddetini gösteren en kötü APACHE II skoru 28 iken en düşük değerin 2 olduğu görüldü. Ortalama GKS skoru ise 9.9 ± 3.0 idi. Yoğun bakım kalış süresi ortalama 7.8 ± 7.4 gün (1-42 gün) ve mortalite oranı %6 olarak bulundu. Yaşayanlar ve ölenler karşılaştırıldığında ölen hastaların APACHE II değerlerinin yüksek, hastaneye başvuru anında GKS skorunun düşük olduğu görülmektedir (p<0.05). 1.gün median (IQR) PaO2/FiO2 değerleri karşılaştırıldığında yaşayan grupta bu değer 235 (175- 288) iken ölen grupta 87 (57-99) olarak bulunmuştur (p<0.05). Mortaliteyi etkileyen bir diğer faktör ise hastaların hastaneye ulaşma süreleri olarak bulunmuştur. Yaşayan hastalar ortalama 120 dk içerisinde hastaneye ulaştırılır iken, ölen hastalarda bu sürenin 300 dk olduğu görülmektedir.
...