Tez No İndirme Tez Künye Durumu
318918
A model-based guidance and vulnerability assessment approach for facilities under the threat of multi-hazard emergencies / Ardışık tehlikeler altındaki yapılar için model tabanlı yönlendirme ve hassasiyet analizi yaklaşımı
Yazar:MURAT AYHAN
Danışman: PROF. DR. MUSTAFA TALAT BİRGÖNÜL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:Acil durum yönetimi = Emergency management ; Afet yönetimi = Disaster management
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
141 s.
Afetler (örn. depremler) ve acil durumlar (örn. yangınlar) binalardaki kişilerin güvenliğini tehdit etmekte, yaralanmalara ve ölümlere sebebiyet vermektedirler. Afet ve acil durumların zararlı etkileri ardışık tehlikelerin (örn. deprem sonrası yangınlar) ortaya çıktığı durumlarda daha da tehlikeli bir hal almakta ve afetlerin/acil durumların ardışık tehlikeleri tetiklemesi sık görülmektedir. Bina içindekiler ve acil durum müdahale ekipleri tarafından kullanılabilecek etkin bina içi afet/acil durum yönlendirme yaklaşımları, binalardaki acil durumlar sırasında tahliye ve acil durum müdahale süreçlerini iyileştirerek söz konusu yaralanmaların ve ölümlerin sayısını azaltabilecek mahiyettedir. Bu nedenle, bu araştırma kapsamında, ardışık tehlikeler altındaki yapılar için bir yerel yönlendirme ve hassasiyet analizi sistemi önerilmektedir. Bu yaklaşım, afetler/acil durumlardan etkilenen binalarda, bina sakinlerinin güvenli bölgelere tahliyesi ve acil durum müdahale ekiplerine bina içindeki hassas bölgeler gibi gerekli bina bilgilerinin sağlanması suretiyle ekiplerin yönetilmesi amaçlarıyla kullanılabilecektir. Çalışma kapsamında önerilen sistemde, Yapı Bilgi Modeli araçları, sensörler, en kısa yol algoritmaları ve hassasiyet analizi algoritmalarının bütünleşik olarak kullanılması önerilmektedir.Tez kapsamında yapılan araştırmalar; (1) acil durum müdahalesi ve afet yönetimi sırasında bina içi yönlendirme sistemlerinin gereksinimlerinin belirlenmesi, (2) en kısa yol algoritmalarının acil durum müdahalesi ve afet yönetimi bakış açılarıyla değerlendirilmesi, yorumlanması ve kıyaslanması (3) hassasiyet analizi yaklaşımı önerilmesi, ve (4) gerçek zamanlı bina içi acil durum yönlendirme sistemi önerilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Çalışma bulgularının, acil durum müdahale ve afet yönetimi alanlarında gelecekte yapılacak çalışmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir.
Disasters (e.g. earthquakes) and emergencies (e.g. fire) threaten the safety of occupants in the buildings and cause injuries and mortalities. These harmful effects are even more dangerous when secondary hazards (e.g. post-earthquake fires) emerge and it is commonly observed that the disasters/emergencies trigger secondary hazards. An effective indoor emergency guidance and navigation approach for occupants and first responders can decrease the number of injuries and mortalities during building emergencies by improving the evacuation process and response operations. For this reason, this research will propose a model-based guidance and vulnerability assessment approach for facilities that are under the threat of multi-hazard emergencies. The approach can be used to guide occupants from the facility affected by disasters/emergencies to safer zones and to direct the first responders by supplying them necessary building related information such as identified vulnerable locations in the indoor environments. An integrated utilization of Building Information Modeling tools, sensors, shortest path algorithms, and vulnerability assessment algorithms is proposed for the system in this research.The research steps of this thesis include (1) determination of requirements of an indoor navigation during emergency response and disaster management, (2) review, comparison, and evaluation of shortest path algorithms from an emergency response and disaster management point of view, (3) proposing a vulnerability assessment approach, and (4) proposing a real-time indoor emergency guidance and navigation system framework for buildings under the threat of multi-hazard emergencies. The findings of the research can be used in future studies on emergency response and disaster management domains.