Tez No İndirme Tez Künye Durumu
342154
Türkiye'de köycülük ve Köy Enstitüleri / Peasentasim and Village Institutes in Turkey
Yazar:BİRGÜL YILMAZ
Danışman: PROF. DR. M. ÇAĞATAY OKUTAN
Yer Bilgisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı / Kamu Yönetimi Bilim Dalı
Konu:Kamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science
Dizin:Köy enstitüleri = Village institutions ; Köycülük = Peasantist ; Köylüler = Peasants
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
123 s.
Köy ve köycülük düşünceleri yaşanan değişimlerden etkilenmektedir. Köy ve köycülüğün değişim noktası sanayi inkılâbı ve 1929 Dünya Ekonomik Buhranı olmuştur. Değişen koşullarla birlikte özellikle 20. yy?da şehirleşme ve sanayi en üst noktaya gelmiştir. Aşırı şehirleşen ve sanayileşen işgücünü durdurmak isteyen Batı?nın çözümü köy ve köylülere yönelmek olmuştur. 20. yy?da dünyada özellikle kapitalleşmiş ülkeler köycülük akımından etkilenmişlerdir.Türkiye?de akımın köklerini Osmanlı Devleti?ne kadar dayandırmak mümkündür. Dönem içerisinde çeşitli kaygılarla ilgi düzeyi değişen köy ve köycülük, en çok ilgiyi Tek Parti döneminde görmüştür. Köy ve köylü Kurtuluş Savaşı?ndan itibaren Atatürk tarafından sürekli yüceltilmekte, köylüye değer verilmektedir. Yaşanan bazı ekonomik, siyasi ve sosyal olaylardan sonra köycülük daha ete kemiğe bürünmüş, parti programında yer almıştır. Halkevleri ve köycülük şubesi oluşturularak köylü ile ilgilenilmiş, çeşitli çalışmaların ardından köyü eğitim yoluyla dönüştürmek için Köy Enstitüleri kurulmuştur. Anahtar Kelimeler: Köy, Köycülük Akımı, Köy Enstitüleri, Köy Eğitmen Kursları, Meksika?da Köycülük
The thoughts on village and peasentaism are affected by the changes in social and technological areas. The two important change points for village and peasentaism have been the Industrial Revolution and the 1929 Great Depression. Urbanization and industrialization reached to the peak point in the 20th century as a result of the changing conditions. The West which wanted to stop the excessive urbanization and industrialization of workforce, turned to the villages and villagers as a solution. Especially capitalist countries were affected by current of peasentaism in the 20th century. In Turkey, the roots of peasantaism can be found in the Ottoman State. Although, in the past the interest level in village and peasantaism has changed based on different concerns, it has received the most attention during the Single Party era. Atatürk constantly praised the villages and villagers after the War of Independence. Peasantaism became more effective after some economical, political and social changes and it was included into the party program. Villagers are dealt with by establishing Halkevleri and peasantaism branches and the Village Institutes were founded after various activities in order to transform villages through education. Key Words: Village, Current of Peasentaism, Village Institutes, Village Instructor Courses, Peasentaism in Mexico