Tez No İndirme Tez Künye Durumu
464333
2008 kriz döneminde sanayi sektöründe yaşanan daralmanın büyüme üzerine etkisinin ekonometrik analizi:Türkiye uygulaması (2005-2016) / Econometric analysis of impact of recession related to the industry sector during 2008 crisis on the economic growth: Turkey implementation (2005-2016)
Yazar:SEVİM ÖZKAN
Danışman: DOÇ. DR. BENGÜL GÜLÜMSER KAYTANCI
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics
Dizin:Büyüme = Growth ; Büyüme faktörleri = Growth factors ; Ekonometrik analiz = Econometric analysis ; Ekonomik büyüme = Economic growth ; Ekonomik kriz 2008 = Economical crisis 2008 ; Ekonomik kriz = Economic crisis ; Endüstri sektörü = Industry sector ; Kriz = Crisis ; Kriz yönetimi = Crisis management
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
138 s.
Sanayi sektörünün diğer sektörlerin gelişiminde lokomotif olması, ekonomik büyüme ile sanayi sektörü arasındaki ilişkinin bilinmesini önemli kılmaktadır. Sanayi sektörünün gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içinde payının arttırılması ekonomik büyümeyi hızlandırırken, tersi durumun yaşanması ekonomik büyümeyi yavaşlatacak ve hatta geriletecektir. Özellikle kriz dönemlerinde sanayi sektörünün ne yönde etkilendiğini belirlemek geleceğe dönük politikaların oluşturulması ve gelecekte yaşanacak olası krizlerin etkilerini azaltabilmek açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, 2008 küresel ekonomik krizle birlikte Türk sanayi sektöründe yaşanan daralmanın ekonomik büyüme üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye'de ekonomik büyüme ile sanayi sektörünü temsilen sanayi üretim endeksi (SÜE), sanayide çalışılan saat endeksi (CSE), sanayide kişi başına üretim (KBU) ve sanayi ciro endeksi (SCE) arasındaki ilişki; 2005:Q1-2016:Q1 dönemi için üç aylık veriler kullanılarak VECM ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda kısa dönemde tüm değişkenlerin büyüme üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uzun dönemde ise SUE, CSE ve KBU değişkenlerinin büyümenin nedenini oluşturduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre sanayi sektöründe yapılacak iyileştirmeler büyümenin üzerinde olumlu etki yaratacaktır. Anahtar Sözcükler: Türk sanayi sektörü, Ekonomik büyüme, 2008 Küresel kriz,Granger Nedensellik, VECM analizi.
The fact that industrial sector is the locomotive of the development of other sectors makes it important to know the relationship between economic growth and industrial sector. While increasing the rate of GDP in the industrial sector will accelerate economic growth, the opposite situation economic growth will slow down an deven deteriorate. Especially, to determine in what way the industrial sector has been affected in the crisis period, so important for creating a policies fort he future and decreasing the effects of possible crisis in the future. The purpose of this study is to determine the effect of economic constriction in the Turkish industrial sector in 2008 along with the global economic crisis on economic growth. For this purpose, the relationship between economic growth in Turkey and industrial production index (SUE), the hours worked in the industry (CSE), the per capital production(KBU) and industry turnover index (SCE), for which represents the industrial sector, as were investgated by VECM analysis using quartely data for 2005:Q1-2016:Q1 periods. As a result of the analysis, it is concluded that all the variables are effective on the growth in the short term. In the long run, it is seen that the variables of SUE, CSE and KBU constitute the cause of growth. According to these results, improvements in the industrial sector will have a positive impact on growth. Keywords: Turkish industrial sector, Economic Growth, 2008 global crisis, Granger causality, VECM analysis