Tez No İndirme Tez Künye Durumu
215569
Cumhuriyet devri Türk romanında Balkan Türkleri / Balkan Turks in the republican age Turkish novels
Yazar:DİLEK NALBANTLAR
Danışman: PROF. DR. KAZIM YETİŞ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
458 s.
Bu çalışmada, Cumhuriyet devri Türk romanında Balkan Türklerini konu alan romanlar tespit edilerek, bu romanlarda Balkan Türklerinin yaşadıkları sıkıntılar söz konusu edilmiştir. Bu yaşananlar kendi içinde bir bütün oluşturacak şekilde sınıflandırılmış ve yedi bölümde ele alınmıştır. İlk bölümde, Türklerin Balkanlara yerleşmeleri ve daha sonra göç etmek zorunda kalmaları tarihsel süreç içinde ele alınmıştır. İkinci bölümde, Balkan Türkleri hakkında Cumhuriyet devrinde yazılmış romanlar belirlenerek ele aldıkları konular kısaca belirtilmiştir. Üçüncü bölümde, romanlarda yer alan Balkan Türklerinin günlük yaşamlarıyla ilgili bilgiler bir araya getirilmiştir. Dördüncü bölümde, maruz kaldıkları baskı ve zulümler, yine romanlardan yola çıkılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Beşinci bölümde, Türklüklerini korumak adına ne gibi çarelere başvurdukları üzerinde durulmuştur. Altıncı bölümde, Balkan Türklerinin, Balkan halklarıyla olan ilişkileri araştırılmıştır. Yedinci bölümde, Türklerin maruz kaldıkları baskılar karşısında göç etmek zorunda kalmalarının, onları nasıl etkilediği konusu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, Balkan Türklerinin göç etme nedenleri, göç öncesinde ve sonrasında karşılaştıkları sıkıntılar ortaya çıkarılmıştır.
In this work, the novels have been found out about Balkans Turks and then the life of them in these novels has been mentioned. These events have been claasified as to be coherent in each part and determined as seven parts. The first part is about how Turks settled down in the Balkans and then how were forced to immigrate through the historical period. In the second part the novels written about Balkan Turks at the Republican Age have been determined and subjects what they deal with have been pointed out in short. In the third part the information about the daily lives of Balkan Turks in the novels has been gathered. In the fourth part the pressure and the violanca they faced with have been brought up by the help of novels once again. In the fifth part the attemps they appealed to keep their Turkish identities have been empasized. In the sixth part the relationship between Balkan Turks and Balkan people has been searched. In the seventh part the subject that Balkan Turks had to immigrate after facing with pressure and how they were affected. At the and of this work, the cause of Balkan Turks? immigration, the problems they had before and after the immigration have been focused on.