Tez No İndirme Tez Künye Durumu
573833
PKK terör örgütünden ayrılanlar üzerine sosyolojik bir araştırma / A sociological research on those who left PKK terror organisation
Yazar:NİMET TEĞİN
Danışman: PROF. DR. MAHMUT ATAY
Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Ana Bilim Dalı / Sosyoloji Bilim Dalı
Konu:Kamu Yönetimi = Public Administration ; Sosyoloji = Sociology
Dizin:PKK = PKK ; Sosyolojik analiz = Sociological analysis ; Terör = Terror ; Terör olayları = Terror avents ; Örgüt üyesi = Organization member
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2019
353 s.
Bu tez çalışması, herhangi bir dönemde, PKK terör örgütünün dağ kadrosuna katılmış ve sonraki dönemlerde, kendi istekleri ile örgütten ayrılmış şahısları konu edinen bir araştırmadır. Çalışma kapsamında, PKK örgütünün dağ kadrosundan ayrılan ve etkin pişmanlık yasasından yararlanarak, serbest bırakılan 85 kişi ile yüz yüze görüşülerek, bu kişilere 65 sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Bu anketlerden elde edilen veriler derlenerek yorumlanmıştır. Anket formunun yansıra, geniş ve ayrıntılı anlatımı gerekli kılan konuları içeren, 30 sorudan oluşan enformel görüşmeler de yapılmıştır. Araştırmanın amacı, örgütün dağ kadrosuna katılan bireylerin niçin örgüte katıldıkları ve neden örgütten ayrıldıklarını bilimsel olarak ortaya koymaktır. Özetle bu araştırma, hangi profile sahip bireylerin örgütün dağ kadrosuna katıldıklarını saptamanın yanı sıra, özellikle eski örgüt elemanlarının dağ kadrosundan ayrılma nedenlerini saptamaktır. Örgütü terk edenlerin, ayrılma nedenlerinin saptanması, diğer örgüt elemanlarının da ayrılmaları için bir temel oluşturabilir. Bu çerçevede gerek örgüte katılma gerekse örgütten ayrılma nedenlerinin saptanmasının, örgüte katılma isteğine veya eğilimine sahip olan bireyler için, caydırıcı bir stratejinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Örgütün dağ kadrosundan ayrılıp, etkin pişmanlık yasasından yararlanarak serbest bırakılan kişilerle yapılan görüşmelerde, elde edilen demografik verilere bakıldığında; örgütten ayrılanların, %75'ini erkekler, %25'ini kadınlar oluşturmaktadır. Örgüte katılanların; %92'sinin 14-18 yaş aralığında olduğu, %77'sinin başka bir yerden göç etmek zorunda kaldığı, %39'unun okuma yazma bilmediği, %48'nin ilköğretim mezunu olduğu, %74'ünün ücret getirici bir işte çalışmadığı, %97'sinin bekâr olduğu, %89'unun aynı hanede 9 ve üstünde kişi ile beraber yaşadığı tespit edilmiştir. Örgüte katılmaya etki eden faktörlere bakıldığında; örgüte katılanların %93'ünün, tanıdıkları arasından, biri veya birkaçının daha önce örgüte katıldığı tespit edilmiştir. %61'inin, PKK, KCK' nın yaptığı kitlesel eylemlere katıldığı, %66'sının örgütün propagandasını yapan televizyonları çoğunlukla izlediği, %72'sinin, ekonomik sorunlar, yoksulluk, işsizlik, kandırılma, ilgi eksikliği, yaşamdaki başarısızlıklar, PKK yanlısı medyanın propagandası vb. sebeplerden dolayı, örgüte katıldıkları, tespit edilmiştir. Örgütten ayrılmaya etki eden faktörlere bakıldığında, %92'sinin, örgütün iç yüzünü öğrenmesi, pişmanlık yasasındaki düzenlemeler, öldürülme korkusu, devletin demokratik çabaları, aileye olan düşkünlük vb. sebeplerin etkin olduğu tespit edilmiştir. Örgütten ayrılanların; %91'inin, örgütten ayrılmak isteyen bazı kişileri tanıdığı, %95'inin ayrıldıktan sonra, örgüte bakış açısının değiştiği, %72'sinin bölge de yaşanan sorunun, sebebi olarak PKK'yı ve dış güçleri gösterdiği, %82'sinin genel af çıkarılması, devlet güvencesi, iş imkânları ve müzakere sürecinin tekrar başlaması ile örgütün çözülebileceğini savunmuştur. Anahtar Kelimeler: Terör, PKK, Eleman Kazanma, Örgüt Üyelerinin Çözülmesi
This dissertation is an exploratory research issuing those who participated in PKK terrorist organisation, and then voluntarily left the organisation in the recent days. In the present study, 85 people who had left the organisation and benefited from the effective remorse law were interviewed and 71 of them were conducted a questionnaire. The data obtained from the questionnaires were interpreted. In addition to questionnaires, some informal interviews with 30 questions which necessitated detailed account were conducted. The aim of the study is to put scientifically forward that why those participated in the PKK terrorist organisation took such a decision, and then left. In brief, the study aims at determining what type of people are inclined to participate in the organisation, and the authentic reasons on leaving it. The determining of the reasons on leaving the organisation may contribute in creating a base for leaving for the rest in the terrorist organisation. In that sense, it is thought that the results determined the reasons of participating and leaving will help to find a deterrent strategy for those who have a tendency to participate in the terrorist organisation. According to demographic data obtained from the interviews with those who left the terrorist organisation and benefited from effective remorse law, 75 % of them are male while 25 % are female; 92 % of them are between 14-18 ages; 77 % of them had an obligatory immigration; 39 % of them are analphabetic; 48 % of them are primary school graduates; 74 of them had not any job with a salary; 97 % of them are single; and 89 % of them shared an accommodation with nine or more people. It was found that 93% of those who participated in the terrorist organisation had one or more than one relatives who had been in the organisation before. It was also found that 61% had been in the mass activities of the PKK; 66% had watched pro-PKK TV channels; and 72% had experienced economic problems like poverty had been unemployed for a while and had some grave failures in their lives. On the other hand, it was found that the reasons caused those who took part in the terrorist organisation are, with a percent of 92, to learn the real aim of the organisation, amendments in the remorse law, the fear of being killed, the democratic initiatives of the state, the keen on the family etc. 91% of those who left the terrorist organisation claimed that they knew other people who want to leave the terrorist organisation and that 95% of them changed their tune against the terrorist organisation. Finally, 72% of those who participated in the terrorist organisation before stated that the problems experienced in the region are linked to PKK and external powers, and 82% of them claimed that the solution to the problem can only come with a general amnesty law, state assurance, employment opportunities, and re-starting of the negotiation talks. Keywords: Terror, PKK, Winning Elements, Resolution of Members of the Organization