Tez No İndirme Tez Künye Durumu
669800
Montessori eğitimi ile okul öncesi eğitim programı uygulanan okul öncesi öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerinin incelenmesi / Investigation of creative thinking skills of preschool students who are applied with Montessori education and preschool education program
Yazar:ÖNDER KAZA
Danışman: DOÇ. DR. MURAT GÖKALP
Yer Bilgisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Akıcılık = Fluidity ; Başlıkların soyutluğu = Abstraction of headings ; Eğitim programları = Education programs ; Montessori eğitim = Montessori education ; Okul öncesi eğitim = Preschool education ; Okul öncesi çocuklar = Preschool childrens ; Orjinallik = Originality ; Yaratıcı düşünce = Creative thinking ; Yaratıcılık = Creativity ; Zenginleştirme = Enrichment
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
156 s.
Bu araştırmada, Montessori eğitimi ile MEB OÖEP uygulanan okul öncesi öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden olan betimsel ve ilişkisel tarama desenleri kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde İzmir ilinde Montessori eğitimini uyguladığını duyuran herhangi bir anaokulu ile Muş ilinde MEB OÖEP'yi uyguladığını duyuran herhangi bir özel okulun anasınıfında eğitim gören toplam 40 öğrenci oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu oluşturulurken yaş değişkeni göz önünde bulundurulmuş ve gruplar eşitlenmiştir. Araştırma verileri, Aslan (1999) tarafından Türkçeye uyarlanan "Torrance Yaratıcı Düşünce Testi" ve araştırmacı tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; Mann Witney U Testi ve Sperman Sıra Farkları Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Montessori eğitimi uygulanan öğrencilerin TYDT toplam yaratıcılık puanları MEB OÖEP uygulanan öğrencilerin TYDT toplam yaratıcılık puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. Montessori eğitimi ile MEB OÖEP uygulanan okul öncesi öğrencilerinin toplam yaratıcılık puanları arasında önemli ölçüde ilişki vardır. Montessori eğitimi uygulanan öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinden akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluğu ve zenginleştirme alt becerileri toplam yaratıcılık puanları, MEB OÖEP uygulanan öğrencilerin akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluğu ve zenginleştirme alt becerileri toplam yaratcılık puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. Erken kapamaya direnç alt becerilerinde ise her iki eğitimi de olan öğrencilerin bulguları benzer çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ulaşılan genel sonuç, Montessori eğitimi'nin okul öncesi öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerine olumlu yönde katkı sağladığı ve MEB Okul Öncesi Eğitim Programına göre akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluğu ve zenginleştirme becerilerine göre daha etkili olduğudur.
In this study, it was prepared to examine the creative thinking skills of preschool students who were applied Montessori education and MEB OÖEP. Descriptive and relational scanning patterns, which are among the quantitative research methods, were used in the study. The study group of this study consists of a total of 40 students studying in the kindergarten of any kindergarten in the province of İzmir that announced that they have implemented Montessori education in the fall semester of the 2020-2021 academic year and any private school in the province of Muş that announced that they have implemented the MEB OÖEP. While creating the study group of the research, the age variable was taken into consideration and the groups were equalized. The research data were obtained using the "Torrance Creative Thinking Test" adapted into Turkish by Aslan (1999) and the "Personal Information Form" developed by the researcher. In the analysis of the data obtained in the research; Mann Witney U Test and Sperman Rank Difference Correlation Analysis were applied. The total creativity scores of the students who are applied Montessori education are significantly higher than the TTCT total creativity scores of the students who are applied to MEB OÖEP. There is a significant relationship between the Montessori education and the total creativity scores of pre-school students who are applied MEB OÖEP. Fluency, originality, abstractness of the titles and enrichment sub-skills among the creative thinking skills of the students who were applied Montessori education, the total creativity scores, the fluency, originality, the abstraction of the titles and the enrichment sub-skills of the students who were applied MEB OÖEP were significantly higher than the total creativity scores. In the sub-skills of resistance to early closure, the findings of the students with both education were similar. The general conclusion reached in line with the results obtained is that Montessori education contributes positively to the creative thinking skills of preschool students and is more effective than the fluency, originality, abstractness of the titles and enrichment skills compared to the Ministry of National Education Preschool Education Program.