Tez No İndirme Tez Künye Durumu
451701
Anadolu Kazaskerliği 6/1 nolu Ruznamçe Defterine göre Anadolu'da kadılık kurumu / Judicial organization in Anatolia according to Anatolia Kazaskerlik 6/1 numbered Ruznamçe Register
Yazar:BERİN ÜK
Danışman: DOÇ. DR. RIFAT GÜNALAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bilgi ve Belge Yönetimi Ana Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:Anadolu = Anatolia ; Kadı = Kadi ; Kadılık kurumu = Cadi association ; Kazasker = Military judge ; Osmanlı Devleti = Ottoman State ; Ruznamçe Defterleri = Official transactions
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
201 s.
Kazasker ruznamçeleriyle ilgili şu ana kadar yapılmış pek çok çalışma mevcuttur. Çalışmalarda amaç, Osmanlı'da kaza yönetimini kazasker ruznamçeleri üzerinden incelemek olmuştur. Bu çalışma da, Osmanlı İmparatorluğu'nun taşra yerleşimlerinde kadılık kurumunun durumunu bir ruznamçe defteri üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada kullanılan Ruznamçe İstanbul Müftülüğü Şer'iyye Sicilleri Arşivi'nde bulunan Anadolu Kazaskerliği 6/1 nolu Ruznamçe Defteri'dir. Çalışmada, defterin transkripsiyonu yapılmış ve defterin içeriğinin değerlendirilmesine yer verilmiştir. Ayrıca dönemin kadıları ve kadılık sistemi ile ilgili bilgiler ortaya çıkarılmıştır.
Lots of studies were done about Kazasker registers until now are available. The aim of the studies has been to examine through ruznamce kazasker accident management in the Ottoman Empire. This study also purposes to examine situation of qadi instution in Ottoman Empire via a Ruznamçe register. Ruznamçe which was used in the study is Anatolia Kazaskerlik 6/1 Numbered Ruznamçe Register belongs to Archives of Şer'iyye Records at Mufti of Istanbul. In the study, transcription of the Register was done and it was given place to evaluation of the content of the Register. Furthermore, informations about qadies of the period and qadi system were revealed.