Tez No İndirme Tez Künye Durumu
421579
2010 - 2015 yılları arası animasyon film afişlerinin 3D tekniği ile uygulanması / Implementation of 3D technical animation movie posters from the years 2010 - 2015
Yazar:KÖKSAL BİLİRDÖNMEZ
Danışman: DOÇ. DR. FATİH BAŞBUĞ
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Sanat ve Tasarım Ana Bilim Dalı
Konu:Güzel Sanatlar = Fine Arts
Dizin:Afiş sanatı = Poster art ; Afişler = Posters ; Canlandırma = Animation ; Canlandırma sanatı = Animation art ; Grafik tasarımı = Graphic design ; Sinema = Cinema ; Üç boyutlu canlandırma = Three dimensional animation
Onaylandı
Sanatta Yeterlik
Türkçe
2016
187 s.
İçinde bulunduğumuz yüzyıl, insanoğlunun maddesel algı metaforlarının, duyuşsal etkileriyle farklı estetik hisleri tetiklemektedir. Bu durumun yol açtığı algı ve tüketim kültüründeki boşluk, toplumsal olarak farklılıklar gösterdiği gibi, çeşitli toplumlarda daha derin tepkilere imkan vermektedir. Özellikle Amerikan toplumunun çeşitli alanlarda yaptığı teknolojik müdahaleler, sanat alanında da etkisini hissettirmektedir. Bu çalışmanın amacı Amerikan film endüstrisinin yüksek bütçeli animasyon film afişlerinde 3D kullanımının özellikleri, yaygınlığı ve algılanabilirliğini tartışmak, alternatif fikirler üretmek ve uygulamaktır. Bu kapsamda giriş bölümünde, sinema, 3D, grafik ve sinema ilişkisine genel bir giriş yapılarak çalışmanın amacı ile çalışmada izlenen yöntem belirtilmiştir. Birinci bölümde; Grafik Sanatına ve Tarihçesine, Türk Grafik Sanatı ve Gelişimine, Grafik sanatının gelişiminde oldukça önemli bir yere sahip olan Cumhuriyet dönemi grafik sanatçılarından, İhap Hulusi Görey'e ve günümüz grafik tasarım sanatçılarından, Mengü Ertel ve Yurdaer Altıntaş'a yer verilmektedir. Yine birinci bölümde, İletişim ve Reklam Aracı olarak Afiş Tasarımı, Afiş Çeşitleri, Afiş Tasarımında Kullanılan Teknikler, Sinema, Animasyon ve Fotoğraf Temelli Anlatım Biçimleri ile Yeni Bir Anlatım Tekniği olarak 3D Kullanımı konularına değinilmiştir. İkinci bölümde ise; 2010-2015 Yılları Arası Animasyon Film Afişlerinin 3D Tekniği İle Uygulanması kapsamında tasarımları yapılan 3 Boyutlu animasyon film afişlerinin, anlatım dili ve plastik açıdan çözümlemeleri ayrıntılı bir şekilde yapılmıştır. Yine bu bölümde, Cumhuriyet Dönemi ilk animasyon çalışmaları, ilk animasyon örnekleri, animasyonun kimler tarafından bulunup kullanıldığı, 3D Tekniğinin diğer alanlarda nasıl kullanıldığı ve 2010-2015 Yılları arası hazırlanan animasyon film afişlerinin tespitine, incelenmesine yer verilmiştir. Üçüncü ve son bölüm olan değerlendirme ve sonuç bölümünde ise; Birinci ve İkinci bölümde yer alan tüm konular bütün yönleriyle incelendikten sonra, tezin asıl temasını oluşturan "2010-2015 Yılları Arası Animasyon Film Afişlerinin 3D Tekniği İle Uygulanması" konusunun bundan sonraki araştırmacılara katkı ve kaynak oluşturacak şekilde değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, "Deneysel Afiş Uygulamaları" başlığı altında çalışma sonlandırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sinema, 3D, Animasyon, Grafik, Tasarım, Afiş
The century we are in triggers different esthetic emotions through the emotional effects of material perception metaphors of humanity in the visual field. The gap between perception and consumption cultures caused by this allows deeper impacts in various societies as well as showing societal differences. Like technological interventions and developments in various fields performed by the American society particularly, the impacts are seen in the field of arts. The purpose of this study is to discuss the characteristics, prevalence and perceptibility of use of 3D in movie posters in high budget animated movies, to generate and apply alternative ideas. In this context, a general introduction to cinema, 3D, graphics and cinema relationship are presented and the method used in the study is explained. In the first chapter, graphic artist from the Republic period, Ihap Hulusi Gorey who has an important role in the graphic arts and graphic arts history, Turkish graphic arts and its development; graphic artists from today, Mengu Ertel and Yurdaer Altintas are presented. Also, movie poster design as a communication and advertisement tool, types of movie posters, techniques used in movie poster design, cinema, animation and photography based expression styles as well as the use of 3D as a new expression technique are discussed. The second chapter covers the language of expression of 3D animated movie posters that are designed in the context of application of 3D technique of animated movie posters between 2010-2015 and their analysis in terms of plastics in detail. Also, in this chapter the first animation works, examples of first animation, the persons who found and used animation, how 3D techniques are used in other fields and identification and examination of animated movie posters prepared between 2010-2015 are included. In the third and final chapters, which are discussion and conclusion, all issues presented in the first and the second chapters are examined wholly, and then the subject of the dissertation, "Application of 3D in Animated Movies between 2010-2015," is evaluated as to provide contribution and resource for future researchers. Then, the study is finalized with the work under the title "Experimental Movie Poster Applications." Key Words: Cinema, 3D, Animation, Graphics, Design, Movie poster