Tez No İndirme Tez Künye Durumu
201807
A critical interpretation on industrial restructuring of the region: The case of Denizli textile and garment sector / Bölgenin endüstriyel yeniden yapılanması üzerine eleştirel bir yorumlama: Denizli tekstil ve hazır giyim sektörü örneği
Yazar:MEHMET PENPECİOĞLU
Danışman: DOÇ. DR. MELİH PINARCIOĞLU
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
163 s.
Yeniden yapılanma süreçleri endüstriyel yapıların dönüşümü ve gelişimi için anahtar dinamikler sağlar. Endüstriyel yeniden yapılanma teknolojik yenilikler ve endüstrinin yeniden yerleşmesini içeren ürün ve süreç yenilikleri ile kavramlaştırılabilir. Bu tür dönüşüm tarzları endüstriyel ilişkilerin eleştirel değerlendirilmesiyle incelenebilir. Bu tez endüstriyel dönüşümü belirli bir zaman ve mekan bağlamında anlamaya ve yorumlamaya yönelik bu tür bir düşünceden yola çıkmaktadır. Tekstil ve hazır giyim endüstrisi yukarıda belirtilen kavramları tartışmak için iyi bir örnektir. İlk olarak endüstrinin küresel ve ulusal boyutları incelenmiştir. Kota serbestisi sağlayan ticari düzenlemeler ve üretimin mekansal yeniden konumlanması; çalışma, tedarik ve pazarlama ilişkilerinin dünya ölçeğinde etkileyici bir biçimde değiştiği küresel bir rekabet ortamını şekillendirmektedir. Böylesi yeni rekabet koşullarında Türk tekstil ve hazır giyim endüstrisi fiyat rekabeti bakımından gelişme dinamiklerini yitirmektedir. İkinci olarak Denizli örneği incelenmiştir. Saha araştırması boyunca firmalar ve ilgili oda, sendikalar ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Tez Denizlinin pasif bir ihracatçı rolüne kilitlenmekte olduğunu ileri sürmektedir. Pasif ihracatçı rolü bölgenin yenilikçi ürün stratejileri benimsemesini ve üretimi maliyet avantajları sunulan diğer bölgelere kaydırmasını engellemektedir. Sanayiciler kayıt dışı işçi çalıştırmayı içeren informal yollarla üretim maliyetlerini düşürmektedirler. Ancak araştırmanın kilitlenen endüstriyel dinamikleri göstermesine rağmen, Denizli bölgesi girişimci ruhu ve yükselen diğer ekonomik sektörleri sayesinde halen bölgesel gelişme potansiyelini taşımaktadır. Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Gelişme, Yeniden Yapılanma, Denizli, Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü
Restructuring processes provide key dynamics for the development and transformation of industrial structures. Industrial restructuring can be conceptualized by product and/or process innovations including technological improvements and relocation of industry. Such forms of transformation can be investigated by a critical examination of industrial relations. This thesis is motivated from such a consideration of understanding and interpreting industrial transformation in a specific time and space setting. Textile and garment industry is a good case to explore the abovementioned concepts. Firstly global and national dimensions of industry are investigated. It is understood that quota free regulations of trade and relocation of production have been shaping a fierce global competition by which employment, supply and marketing relations change dramatically at the world scale. In such new competitive conditions Turkish textile and garment industry has been losing its growth dynamics in terms of price competition advantage. Secondly Denizli case is investigated. In-depth interviews with firms, related chambers and unions are made during field survey. Thesis argued that Denizli has locked to a passive exporter role. In this lock-in process, the sector could not transform itself by innovative modes of restructuring. The passive exporter role disables region to adopt innovative product strategies and to shift production to other regions where cost cutting opportunities are provided. Industrialists decrease production costs informally including employment unregistered workers. However although survey results point out locked industrial dynamics, Denizli region still have the potential of regional development thanks to its entrepreneurial sprit and rising other economic sectors. Keywords: Industrial Development, Restructuring, Denizli, Textile and Garment Sector