Tez No İndirme Tez Künye Durumu
357292
Akıllı binalarda kullanılan sistemlerin sürdürülebilirlik bağlamında irdelenmesi / Assessment of systems used in intelligent buildings in the context of sustainability
Yazar:ÖZLEM GÜNEY KARADİŞOĞULLARI
Danışman: DOÇ. DR. FÜSUN SEÇER KARİPTAŞ
Yer Bilgisi: Haliç Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık Ana Bilim Dalı
Konu:İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
67 s.
Mimaride sürdürülebilirlik kavramının temel amacı, çevre dostu olan ve enerjinin verimli kullanıldığı yaşam alanları ortaya çıkarmaktır. Bu çıkış noktasına akıllı sistemler de dahil edildiğinde, enerjinin etkin kullanıldığı, hem sürdürülebilir hem de akıllı binalar inşaa etmek mümkün olmaktadır. Yapılarda sürdürülebilirlik olgusunu incelerken, yaşanılan dönemin ekonomik, politik, ve kültürel durumunu, bilimsel gelişmelerin mimariye etkisini, toplumdaki çevre koruma bilincini ve en önemlisi de mimari yaklaşımları göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Çevre ile dost, sürdürülebilir, yenilenebilir kaynakları kullanan ve enerjiyi minimumda tüketen yapıların tasarımı ve inşası birçok disiplinin işbirliği içerisinde çalışılmasını gerektiren bir süreçtir. Özellikle son yıllarda akıllı binalar olarak adlandırılan bu yapıların diğer yapılardan en önemli farkı, kendilerine entegre edilmiş olan mekanik ve elektronik sistemleridir. Bu sistemler merkezi bir otomasyon tarafından çalıştırılarak binanın işlemesini ekonomik hale getirmekte ve böylelikle enerji veriminin artmasını sağlamaktadır. Söz konusu akıllı binalarda bulunan sistemler sürdürülebilirlik bağlamında incelendiği zaman istenen enerji verimliliğinin dikkat çekici bir biçimde artış gösterdiği gözlemlenmektedir. Doğaya ve doğal kaynaklara zarar vermeyen, yenilenebilir kaynaklara yönelen, geri dönüşümün ön planda tutulduğu, doğa ile uyumlu malzemelerin kullanıldığı bir bina, bu özellikleriyle akıllı binanın sürdürülebilir tasarımla ilgili ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Birinci bölümde, çalışmanın amacı ve kapsamı açıklandıktan sonra hangi yöntemin kullanıldığının anlatıldığı genel bir giriş yapılmıştır. İkinci bölümde ise "sürdürülebilirlik" kavramı üzerinde durulmuş, mimaride sürdürülebilirlik, ekoloji ve sürdürülebilirlik ilişkisi irdelenmiş, sürdürülebilir teknolojiler, uygulanış biçimleri ve tarihsel olarak ortaya çıkış süreci detaylı bir şekilde incelenmiştir. Buna paralel olarak çalışmanın üçüncü bölümünde ''akıllı bina'' kavramına değinilmiş, kısaca tarihçesinden bahsedildikten sonra geçmişten günümüze algılanış biçimleri irdelenmiş, akıllı binalarda kullanılan teknik ve teknolojik sistemler anlatılmıştır. Dördüncü bölüm akıllı binaların sürdürülebilirlik bağlamında incelendiği bölümdür. Kısa bir tarihçesi ve günümüze kadar uygulanış şekillerine değinildikten sonra çeşitli örnekler incelenerek her anlamda değerlendirilmiş ve bu örnekler üzerinde karşılaştırmalar yapılmıştır. En son bölümünde ise konu ile ilgili yapılan tüm bu analizlerde elde edilen sonuçlar açıklanmıştır.. Otomasyon sistemleri ve enerji verimliliğini sağlayan aktif ve pasif sistemlerin kullanımının ön plana çıkarılarak, ekoloji ve teknoloji arasında doğru bir dengenin kurulmasıyla, sürdürülebilirlik kavramının benimsenerek enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması amaçlandığı taktirde, doğaya saygılı ve daha temiz bir çevrenin elde edilebileceği gerçeği ortaya konmuştur. Anahtar Kelimler: Sürdürülebilirlik, akıllı binalar, ekoloji, enerji verimliliği, akıllı sistemler, teknoloji
The main purpose (of the concept) of sustainability in architecture is to create eco-friendly, energy-efficient living spaces. It may be possible to design smart and also sustainable buildings together with the efficient use of energy by including smart systems to this base. Sustainable buildings should be positioned by dealing with them in the framework of architectural approaches, scientific economic and political trends of the period that these are constructed. The design and construction of these building that are eco-friendly sustainable energy-efficient and using renewable sources for their energy needs is an integrated process that requires interdisciplinary collaboration. In recent years, the separating features of these smart buildings from the others are electronic and mechanical systems which are integrated to them. These systems are operated by an automation center and they make the operation of the building more economic and increases efficiency. Systems of smart buildings have a significant contribution to energy efficiency when evaluated within the context of sustainability. A building which does no harm the environment turning to renewable resources instead of depleted resources, give importance to recycle and constructed by nature compatible materials responds all the requirement of a design of a building in term of sustainability.In the first section, the purpose and scope of the study is explained and the method that used was described. In the second chapter, "sustainability" has been emphasized. architectural sustainability, ecology and sustainability relationships was studied and sustainable technologies, implementation forms and the history of emergence process was examined. In the third part of the study were referred to the concept of ''smartbuildings'', after mentioning a brief history from past to present, the techniques and technological systems used in intelligent buildings are disclosed. In fourth chapter, intelligent buildings has studied in the context of sustainability. in this chapter, are researched the history of the concept of sustainability in buildings, some buildings were examined and compared with each other. In the last section, outcomes of these analyzes are declared. The results shows that, using automation systems and active and passive systems which has provide energy efficiency, establish a proper balance between ecology and technology, adopting the concept of sustainability, more efficient use of energy resources could bring us clean environment. Keywords: Sustainability, Intelligent Buildings, Ecology, Energy Efficiency, Intelligent Systems, Technology