Tez No İndirme Tez Künye Durumu
177558
A survey of teachers' implementations of new elementary school mathematics curriculum in sixth grade / Öğretmenlerin yeni altıncı sınıf matematik öğretim programını uygulamaları üzerine bir araştırma
Yazar:MUTLU ULUBAY
Danışman: Y.DOÇ.DR. A. KÜRŞAT ERBAŞ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Matematik = Mathematics
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
84 s.
Bu çalışmanın amacı, bazı okullarda pilot uygulaması yapılmakta olan ilköğretim altıncı sınıf Matematik müfredatındaki öğretim tekniklerinin uygulanma sürecini öğretmenlerin raporları doğrultusunda incelemektir. Ayrıca, okulun bulunduğu il, cinsiyet, kıdem ve sınıf mevcudu gibi parametrelerin uygulama üzerindeki etkilerinin belirlenmesi de hedeflenmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin uygulama sürecinde karşılaştıkları zorluklar ve öğretmenlerin yeni müfredat hakkındaki görüşleri de incelenmiştir. Örneklem Ankara, İstanbul, Bolu ve Kocaeli (İzmit) illerindeki ilköğretim okullarında çalışan 80 öğretmenden oluşmaktadır. Anket, katılımcılara 2006 - 2007 eğitim öğretim yılında uygulanmıştır. Katılımcıların, Öğretmen Anketinin alt ölçekleri puanlarındaki cinsiyet, kıdem ve sınıf mevcuduna göre farklılıkları araştırmak için ayrı ayrı MANOVA uygulanmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenlerin müfredatta vurgulanan yeni yöntem ve teknikleri uygulama düzeyleri yüksek olarak yorumlanabilir. MANOVA testlerinden elde edilen veriler, yeni yöntem ve tekniklerin uygulanma düzeyinin sınıf mevcudu, cinsiyet ve öğretmenlerin kıdeminden etkilenmediğini göstermiştir. Öğretmenlerin tavsiye edilen eğitim araç ve gereçlerini kullanma düzeyleri ortalama olarak bulunmuştur ve MANOVA testlerine göre, öğretmenlerin tavsiye edilen eğitim araç ve gereçlerini kullanma düzeyleri kıdemden etkilenirken, cinsiyet ve sınıf mevcudunun önemli bir etkisi olmamıştır. Bu araştırmanın sonuçları, öğretmenlerin yeni değerlendirme tekniklerini orta derecede kullandıklarını da göstermiştir ve MANOVA testlerinin sonuçları öğretmenlerin yeni değerlendirme tekniklerini uygulama düzeylerinin cinsiyet, kıdem ve sınıf mevcudundan etkilenmediğini göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Yeni İlköğretim Matematik Öğretim Programı, Müfredat Reformu, Matematik Eğitimi.
The purpose of this study was to investigate the implementation process of the present and newly introduced instructional techniques in new elementary school mathematics curriculum in sixth grade through the reports of teachers, which has been piloted in some specific schools. Moreover, it was aimed to find out the effects of several parameters on implementation, like city where school teachers are working is located, teachers? gender, teaching experience and number of students in the classroom. In addition, difficulties faced by teachers during the implementation process and teachers? general opinions about the new curriculum are examined. The sample consisted of 80 teachers working at elementary schools located in Ankara, Istanbul, Bolu and Kocaeli (Izmit). The Teacher Questionnaire was administered to participants in the 2005-2006 academic year. In order to investigate the differences in Teacher Questionnaire?s sub-scales? scores (Learning-Teaching Process, Material Usage, Evaluation Techniques) of the participants with respect to city, gender, teaching experience, academic level and number of students in classes, separate Multivariate Analysis of Variance were run. The results of this study indicated that teachers? implementation of the new methods and techniques highlighted in the curriculum can be interpreted as at high level. MANOVA tests indicated that teachers? implementation of the new methods and techniques were not affected by number of students in the classrooms, gender and teaching experience. According to the results of the study, teachers? usage of recommended educational equipments was found as at average level and MANOVA tests indicated that teachers? usage of recommended educational equipments was affected by teaching experience but not by gender and number of students in the classroom. The results of this study also showed that teachers? implementation of new evaluation techniques was at average level and MANOVA tests indicated that teachers? implementation of new evaluation techniques were not affected by gender, teaching experience and number of students in the classrooms. Keywords: New Elementary Mathematics Curriculum, Curriculum Reform, Mathematics Education.