Tez No İndirme Tez Künye Durumu
223880
10 katlı çelik bir binanın deprem yükleri altında değişik güçlendirme şekillerine göre irdelenmesi / Study of different retrofiting types for 10 story steel building under earthquake forces
Yazar:BAHADIR SALIBAŞI
Danışman: Y.DOÇ.DR. BARLAS ÖZDEN ÇAĞLAYAN
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Deprem Mühendisliği Bilim Dalı
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
321 s.
Bu tez çalışmasında 10 katlı bir çelik yapının TS-648'e göre düşey ve rüzgar yüklerialtında boyutlanıp, Deprem Yönetmeliği'nde belirtilen deprem kuvvetine göre 2 değişikşekilde güçlendirilmesi, ilgili çizimleri ve bu güçlendirmelerin maliyet analizi yapılmıştır.Yapının taşıyıcı sistemi çelik çerçevelerden meydana gelmektedir. Yapı, bir zemin kat vedokuz normal kattan oluşmaktadır. Zemin kat 3.80 m, normal katlar ise 4.45 m +7×3.20 m +2.40 m'dir. Döşeme sistemi olarak kompozit döşeme sistemi seçilmiştir. Yapı,birinci derece deprem bölgesinde ve Z4 sınıfı zemin üzerinde yer almaktadır. Zeminemniyet gerilmesi 250 kN/m2 , zemin düşey yatak katsayısı 20000 KN/m3 alınmıştır.Yapıda taşıyıcı sistem ve levhalarda St-37 kalitesinde yapısal çelik, döşemede BS20,temelde BS25 kalitesinde beton döşemede BÇIV ve temelde BÇIII kalitesinde betonarmeçeliği kullanılmıştır. Dışmerkez çaprazlı, merkezi çaprazlı olmak üzere 2 adetgüçlendirme çalışması yapılmış, gerekli kesitler çelik levhalar ile güçlendirilmiş vebirleşimler takviye edilmiştir. Yapının taşıyıcı sisteminin çözümü üç boyutlu olarakETABS V4.2.3 ile yapılmıştır. Düşey ve rüzgar yüklerine göre temel sistemi rijit zemineoturan tekil temel çözümü ile boyutlanmıştır. Depremli durumda temel sistemi radyetemel olarak güçlendirilmiştir. Güçlendirme için yapılan bilgisayar programında temelsistemi zemin düşey yatak katsayısından hareketle bulunan çökme yayları tanımlanarakmodellenmiştir.Anahtar Kelimeler: Güçlendirme, Çelik Yapının Güçlendirmesi, Dışmerkez Çapraz,Merkezi Çapraz
In this study design of a 10 story steel building according to TS-648 standart by gravityand wind loads, design of two retrofiting types under the earthquake load which isdefined in Turkish Seismic Code, drawings and cost analysis have been carried out.Structure system consists of steel frame system. The structure has one ground floor andnine normal floors. Ground floor height is 3.80 m, normal floors height is 7x3.2+2.4 m.Composite slab system is selected as a slab system. The structure is assumed to be in theearthquake zone of the first degree and located on a Z4 class soil. Furthermoreallowable soil stress is assumed to be 250 kN/m2 and vertical spring coefficient ofground is taken as 20000 kN/m3 For structure system elements and plates St-37 qualitystructural steel, for slab BS20 quality concrete and BÇIV quality reinforcement, forfoundation BS25 quality concrete and BÇIII quality reinforcement are used. Tworetrofiting studies, which are retrofitting by eccantric braces and retrofiting byconcentric braces are done and structure sytstem elements which are required to beretrofitted, are retrofitted by steel plates. Moreover, connections which are required tobe retrofitted are retrofitted. The structural program ETABS V8.4.3 is used for theanalysis of structural system. The foundation system is chosen as single foundation thatis assumed to be supported by rijid soil and analyzed under gravity and wind loads.Under the earthquake loads it is retrofitted as a mat foundation. Retrofitted foundationsystem is modeled as supporting by elastic spring.Keywords: Retrofitting, Retrofitting of a Steel Structure, Eccentric Braces, ConcentricBraces