Tez No İndirme Tez Künye Durumu
123027
Effectiveness of a faculty development program on instructional planning, effective teaching and evaluation at METU / ODTÜ`de öğretim elemanlarının öğretimde planlama, etkili öğrtim ve değerlendirme alanlarında eğitimine yönelik programın etkililiği
Yazar:NİL AKPINAR WİLSİNG
Danışman: PROF.DR. FERSUN PAYKOÇ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Akademik personel = Academic personnel ; Eğitim programları = Education programs ; Program değerlendirme = Program evaluation ; Öğretim elemanları = Instructors ; Öğretim planları = Instructional plans ; Öğretim programları = Teaching curriculums ; Üniversiteler = Universities
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
163 s.
ODTÜ' DE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETİMDE PLANLAMA, ETKİLİ ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME ALANLARINDA EĞİTİMİNE YÖNELİK PROGRAMIN ETKİLİLİĞİ Akpınar Wilsing, Nil Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Fersun Paykoç Temmuz 2002, 164 sayfa Bu nitel çalışmanın amacı Orta Doğu Teknik Üniversitesi 'nde geleceğin öğretim elemanlarım geliştirmeye yönelik bir dersin öğretimde planlama, etkili öğretim ve değerlendirmeyle ilgili becerileri ve bakış açılarını ve akademik ortamda kendini geliştirmeye ilişkin duyarlık düzeyini arttırmada etkililiğini değerlendirmektir. Bu değerlendirme çalışmasında, Lawler ve King 'in (2000) Yetişkin Eğitimi Modeli rehber olarak kullanılmıştır. Bu çalışmaya 2001-2002 Akademik yılı Sonbahar döneminde ilgili dersi alan bütün araştırma görevlileri, dersin öğretim üyesi ve asistanı katılmışlardır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Veriler yansıtma formu, kavram haritaları, doküman incelemesi, bireysel ve grup görüşmeleri, gözlem, öz ve ders değerlendirme formlarıyla toplanmıştır. Veriler, temaların kodlanmasını, kategorilere ayrılmasını ve genel boyutların belirlenmesini kapsayan içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. «zsff^Çalışmanın bulguları, yetişkinlerin öğrenme ilkelerinin uygulandığı dersi alan araştırma görevlilerinin dersten yararlandığını göstermektedir. Özellikle, ders planı hazırlama, sınıf dinamiği ve değerlendirmeyle ilgili bakış açılarının ve becerilerin konu ağırlıklı yaklaşımdan daha öğrenci merkezli bir yaklaşıma doğru olumlu yönde değiştiği görülmüştür. Aynı zamanda, akademik bir ortamda kendini geliştirmenin sadece alana yönelik bilgiyi artırmak olmadığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak, bu dersin genel olarak etkili olduğu ancak, yeni öğrenilenlerin gerçek akademik ortamda kullanılmasına ilişkin veriler araştırma görevlilerinin kendi görüşleri doğrultusunda toplandığı için sınırlı olduğu söylenebilir. Bu nedenle, programın tam bir başarısından söz etmek için bu konuda daha fazla araştırmaya gerek vardır. Anahtar Kelimeler: Akademik elemanları geliştirme programlan, Program Değerlendirme VI
ABSTRACT EFFECTIVENESS OF A FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON INSTRUCTIONAL PLANNING, EFFECTIVE TEACHING AND EVALUATION AT METU Akpinar Wilsing, Nil M.S., Department of Educational Sciences Supervisor: Prof. Dr. Fersun Paykoç July 2002, 164 pages The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of a faculty development program offered at METU for improving the basic perceptions and skills related to instructional planning, effective teaching and evaluation, and for increasing the awareness level of the participants related to self- improvement in an academic context. In the study, Lawler and King's (2000) Model was used to guide the study. The data sources were the research assistants who were enrolled on the program in the Fall term of 2001-2002 academic year, the instructor and the assistant of the course. During the study, data were gathered through reflection sheets, concept-maps, document analysis, individual and group interviews, classroom observations, and course and self-evaluation sheets. To analyze the iiidata, content analysis technique which involves coding and categorizing themes and patterns in the data was adopted. The results of the study reveal that the prospective instructors benefited from the program which employed adult learning principles. Especially, their perceptions and skills related to planning, teaching and evaluation have changed positively from the subject-oriented approach to a more learner- centered approach. They have also become aware that improving oneself in an academic context does not entail only the improvement of knowledge in the subject area. In conclusion, although the program proved to be effective to a certain extent, data regarding the utilization of new learning in the real work environment were obtained through self-perceptions of the prospective instructors. Thus, further research is required on this issue to ensure the complete success of the program. Key Words: Faculty Development Programs, Curriculum Evaluation IV