Tez No İndirme Tez Künye Durumu
204739
A critical approach to the evaluation of the establishment of provinces in the Turkish public administration system / Türk kamu yönetimi sistemindeki yeni il kurulması uygulamasına eleştirel bir yaklaşım
Yazar:ALİ ŞAHİN AKTAN
Danışman: PROF. DR. AHMET ŞİNASİ AKSOY
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı
Konu:Kamu Yönetimi = Public Administration
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2006
172 s.
Ülkemizde, merkezi idare kuruluşundan biri olarak yeni illerin kurulması, Anayasa'da ve5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nda belirtilen hükümlere bağlanmıştır. Mevzuattaki buhükümlerin yetersizliği ve objektif kriterlere dayanmadığı tartışılagelen bir konudur. Öteyandan, idari coğrafyamızda, il sayısı 1946 yılında çok partili dönemden sonra artmayabaşlamış ve bu artış 1980'lerden sonra ivme kazanmıştır. Bu tezin amacı, illerin kurulmagerekçelerini ortaya koyarak, bunların mevzuata uygun kurulup kurulmadığı veya politiksebeplerle mi il yapıldığı araştırılacaktır. Bu bağlamda, tez kapsamında alan çalışmasıolarak, 1980'den sonra kurulmuş olan 14 adet ilimiz incelenecektir.Anahtar Kelimeler: İl, İl Kademesi/Sistemi
The establishment of new provinces, as administrative divisions of central government,is based on the criteria and principles stated in the Constitution and the ProvincialAdministration Act numbered 5442. It is argued that the principles in the legislation arenot sufficient and objective for establishing provinces. The number of the provincesbegan to increase after the multiparty period, dated 1946, and gained momentum after1980s. The aim of this thesis is to explore the justification of the establishment of newprovinces: Were they established in conformity with the legislation? Or established withpolitical concerns? In this respect, the last 14 provinces, established after 1980s, areanalyzed as a case study.Keywords: Province, Provincial Division/System