Tez No İndirme Tez Künye Durumu
343096
A context aware emergency management system using mobile computing / Akıllı mobil cihazları kullanan bağlam bilinçli acil durum yönetim sistemi
Yazar:ONUR CERAN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. P.ERHAN EREN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:Acil durum yönetimi = Emergency management ; Bilgisayar ağları = Computer networks ; Mobil = Mobile
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
138 s.
Bu tez çalışmasında; mobil bilgi işleme ve onun bağlam üzerindeki bilincinden yararlanan bir acil durum yönetim sistemi sunulmaktadır. Önerilen sistem öncelikli olarak, bir acil durumla alakalı dahili ve harici işlenmemiş verileri akıllı mobil cihazları kullanarak almayı ve bu bilgilerin acil durum yönetimi fazlarında kullanılması amacıyla değer eklenmiş bilgiye dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Sistemin kavramsal tanımının yanı sıra, gerçek bir prototipi geliştirilmiş ve başarılı bir uygulaması gösterilmiştirr. Prototip çalışma üzerinde uygulanan örnek senaryolar ve bir grup katılımcı tarafından gerçekleştirilen acil durum ihbarı yapma uygulaması, çalışmanın uygulanabilirliğini ve yapılabilirliğini göstermektedir. Ayrıca geleneksel yöntemlerle ihbar yapma girişimine yaptığı katkı ve gelişimi de göstermektedir.Anahtar Kelimeler: Acil Durum Yönetimi, Bağlam Bilinçli Bilgi İşleme, Mobil Bilgi İşleme, Akıllı Mobil Cihazlar
In this thesis, an emergency management system taking advantage of mobile computing and its awareness on context is provided. The framework primarily aims to create an infrastructure for acquiring implicit and explicit data about an emergency situation by using capabilities of smart mobile devices and converting them into value-added information to be used in phases of emergency management. In addition to conceptual description of the framework, a real prototype implementation is developed and successful application of the framework is demonstrated. Sample cases are analyzed in conjunction with the prototype and an experiment for reporting an emergency situation is carried out by a group of participants in order to demonstrate the applicability and feasibility of the framework. Data collected during the experiment are examined in order to determine the advantages of the proposed system in comparison with traditional emergency reporting efforts.Keywords: Emergency Management, Context Aware Computing, Mobile computing, Smart Mobile Device