Tez No İndirme Tez Künye Durumu
626219
Analysing the differences in visual perception of the building form by the architecture and non-architecture students. / Bina formunun mimari ve mimari olmayan öğrencilerden görsel kavramlarındaki farklarının analizi
Yazar:SARA KHARBOUCH
Danışman: PROF. DR. EMİNE ÖZEN EYÜCE
Yer Bilgisi: Bahçeşehir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Mimarlık Bilim Dalı
Konu:Mimarlık = Architecture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
86 s.
Mimarlık tarihinde, bina formu her zaman dokunsal ve görsel elemanları ile çevresinde etkileyici bir kalite yaratmaktadır. Sanatçılar, tasarımcılar, koreograflar ve fotoğrafçılar gibi, mimarlar da bir fikri tasarım öğeleri ve ilkeleri aracılığıyla yansıtabilirler. Öte yandan, izleyicilerin de mimarların tasarladıkları hakkında kendi algı süreçleri, beğendikleri vehoşlanmadıkları şeyler de vardır. Bu tezin amacı, hazırlanan bir anket ile, mimari yapı formunun mimarlık eğitimi alan ve almayan bireyler tarafından farklı algılandığını göstermektir. Anket esas olarak Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri arasında iki öğrenci grubunu (mimarlık öğrencileri ve diğerleri) kapsamaktadır. Çalışmanın üniversite öğrencilerine yönelmesinin temel nedeni çevrenin algılanmasında eğitimin önemli bir rol oynamasıdır. Eğitimli bir zihin,bir form veya cepheyi tanımlamak için uygun kelimeler bulabilir belki de binanın tarihini veya amacını anlayabilir. Bununla birlikte, eğitimli bir göz için, aynı cephenin detayları ve yönleri gibi görsel özellikleri daha iyi algılayacaktır. Örneğin, mimarlar, aldıkları eğitim sayesinde diğerlerinden daha farklı görme becerisi kazanıyorlar. Hem mimarlık hem de mimarlık dışı öğrencilerin, aldıkları eğitimdeki farklılık, düşünme sistemlerinde de farklılık yaratıyor (eleştirel ve yaratıcı) ve bu fark bina formunu kavramada da farklılık yaratıyor. Bu tez çalışmasında iki öğrenci grubunu kapsayan anketde, mimarlık fakültesi öğrencileri ağırlıklı olarak yaratıcılığı ve diğer fakültelerden olan öğrenciler ise eğitimli aklı temsil etmektedir. İki farklı gruptan elde edilen araştırma sonuçları iki grubun bina formu algılarını kütle, geometri ve oranlar üzerinden karşılaştırmaktadır. Bu anket ile , izleyicilerin algısındaki farklılığın bireylerin eğitim geçmişlerine bağlı olduğunu göstermek amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Yapı Formu, Sembolik Özellikler, Fiziksel Zellikler, Görsel Algılama, Eğitim, Mimar Ve Mimar Olmayan Öğrenciler.
In architectural history, the building form has always been creating an expressive quality through the tactile and optical elements of the buildings and surroundings. As well as artists, designers, choreographers and photographers, architects are also capable of reflecting an idea through the design elements and principles. On the other hand, the observers have their own process of perception, likes, and dislikes about what architects design. The aim of this thesis is to show how the architectural building form is being perceived by the people who are not educated as architects through a prepared questionnaire. The questionnaire will be mainly based on two categories of Bahcesehir university students and the main reason why the study steers towards university students is the fact that education plays a significant role in perceiving the surroundings. Education can be defined in many ways. To an educated mind, one can have the proper words to define a form or a facade, and perhaps understand it's history or purpose. To an educated eye, however, one will be able to gather the visual points such as details and aspects of the same facade with a better perception. Architects, for instance, gathers the education and the ability to see more than others and that is thanks to the education they received. The difference in the education both architecture and nonarchitecture students get creates a sort of dissimilarity in the thinking (critical and creative) and that is what generates a different approach of conception. In this thesis, the questionnaire is considering two categories of people, the students of the architecture faculty mainly for their creativity and the other part of students from other faculties representing the educated mind as nonarchitecture students. The results of the survey obtained from the two different groups will be compared to each according to the physical and symbolic attributes: mass, geometry, and proportions. This will enable the understanding of the differences between the perceiver's observation and the building's form depending on their educational backgrounds. Keywords: The Building Form, Symbolic Attributes, Physical Attributes, Visual Perception, Education, Architecture Students, Non Architecture Students.