Tez No İndirme Tez Künye Durumu
130069 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Türk Deniz Ticaret Filosu'nun liman devlet kontrolü çerçevesinde mevcut durum analizi ve Avrupa Birliği'ne yönelik stratejilerin belirlenmesi / An Analysis of the Turkish Merchant Fleet in the frame of port state control the determination of strategies towards the European Community
Yazar:MURAT YILMAZEL
Danışman: Y.DOÇ.DR. OKAN TUNA
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Avrupa Birliği = European Union ; Avrupa Birliği = European Union ; Denetim = Control ; Deniz işletmeciliği = Maritime business ; Deniz ticareti = Sea trade ; Denizcilik = Maritime ; Liman devleti = Port state ; Türk Deniz Ticaret Filosu = Turkish Merchant Fleet ; Türkiye = Turkey
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
246 s.
ÖZET Bu çalışmada günümüzde ticaret gemileri üzerindeki uluslar arası denetim rejiminin önemli bir parçası haline gelen "Liman Devleti Kontrolü" ele alınmış, uluslar arası Liman Devleti Kontrolleri'nden Paris Mutabakat Zabtı istatistik! verileri (1999- 2001) taranarak genel ve Türk Deniz Ticaret Filosunun söz konusu denetimlerdeki denetim sonuçlarının deha net ortaya konulması hedeflenmiştir. Bilindiği üzere ülkemiz Avrupa Birliği'ne katılım sürecinden geçmektedir. Bu arada yapılmakta olan mevzuat uyum çalışmalarının önemli ve kısa vadeli bir bölümünü de deniz güvenliği ile ilgili Avrupa Birliği müktesebatıyla milli mevzuatımızın uyumlaştırılması çalışmaları almaktadır. Söz konusu müktesebatın uyumlaştırılması ve Türk Deniz Ticaret Filosunun deniz güvenliği yönünden kötü performansının düzeltilmesi en öncelikli Avrupa Birliği kriterleri arasında sayılmaktadır. Çalışmada yukarıda da bahsedildiği gibi özellikle Paris Mutabakat Zabtı'nın uygulamaları ve istatistiki verilerinin incelenmesinin nedeni Paris MOU'nun Avrupa Birliği'nin resmi Liman Devleti Kontrolü rejimini oluşturmasıdır. Paris MOU'ya üye olan ülkeler aynı zamanda da Avrupa Birliği üyesidir. Çalışmada Türk Bayraklı gemilerin tutulma nedenleri olarak ortaya çıkan kusurlar ve eksiklikler gemi tipi, tonajı, yaşı ve gemilerin bağlı bulunduğu klas kuruluşları değişkenlerinde ortaya konmuştur. Çalışmanın sonucunda ise, Türk Bayraklı gemilerin Paris MOU denetimlerindeki tutulma oranlarının son derece yüksek olduğu, tutulma nedenlerinin öncelikle yapısal bozukluklar, echize eksiklikleri, personel kalitesi ve eğitim eksiklikleri, işletim kusurları gibi konulardan ortaya çıktığı görülmüştür. Ayrıca milli filomuzun yaş ortalamasının oldukça yüksek olmasının da tutulma oranlarını yükselttiği saptanmıştır. Ayrıca, Türkiye'deki Türk Bayraklı gemi işleten gemi yönetimi şirketlerine gemilerin tutulma nedenlerinin algılanmasına ve tutulmaların önüne geçilmesi için yapılması gerekenler temelindeki kişisel görüşlere yönelik bir alan çalışması yapılmıştır. Söz konusu çalışma sonuçları, algılamaların verisel tutulma nedenleriyle örtüştüğünü göstermektedir. VII
ABSTRACT In this study, it is focused on "Port State Control" which is an outstanding and integral part of the international control regime on merchant ships of today, and it is aimed that Paris Memerandum of Understanding on Port State Control (Paris MOU) as one of the most well-established regional port state control regimes, inspections database to be scanned for the latest three-year rolling period (1999-2001) in order to see the magnified picture of the Turkish fleet performance at the inspections. As being very well known, Turkey is on the accession process to European Union. One of the very important and short term accession efforts is to allign the Turkish national maritime legislation with the EU acquis. The allignment of the subject legislation and the rectification of the bad safety records and port state contro performance of the Turkish fleet is regarded as one of the immediate criteria oftheEU. The reason for the reasearch being focused on the implementations and the statistical data of the Paris MOU is that it is the official port state control regime of the European Union. The States which are members to Paris MOU are at the same time the members of the EU. The study has put forward the major deficiencies leading to the detentions of the Turkish Flag ships in the basis of variables such as ship types, tonnage, age and classification societies. The outcomes of the study has revealed that the detention ratios of the Turkish fleet in the Paris MOU inspections is drastically high, and the main reasons for the detentions are the constructional failures, deficiencies on the equipments and systems, low quality of crew on competency and education, and the deficiencies on shipboard safety management. Meanwhile, it is reflected that the very high age average of the fleet is a core reason leading to detentions. Besides, in this study, a field research was applied to the Turkish flag ship managing ship management companies in Turkey in order to highlight their perceptions on the detention reasons and their individual views on the strategies to avoid or minimize the detentions. The outcomes has confirmed that the perceptions are in parallel with the actual statistical data on the detention reasons. VIII