Tez No İndirme Tez Künye Durumu
476339
Yoğun bakım ünitelerinde sedasyon-ajitasyon ve ağrı değerlendirmesinde kullanılan iki ölçüm aracının Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması / Adaptation of two measurement tools used to assess sedation-agitation and pain among patients in intensive care units into Turkish: A reliability and validity study
Yazar:FATMA SILAY
Danışman: PROF. DR. ASİYE AKYOL
Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Konu:Hemşirelik = Nursing
Dizin:Ağrı = Pain ; Bilinçli sedasyon = Conscious sedation ; Güvenilirlik ve geçerlilik = Reproducibility of results ; Ventilasyon = Ventilation
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
353 s.
Bu tanımlayıcı ve metadolojik araştırma, yoğun bakım ünitelerinde sedasyon ve ajitasyonu değerlendirmede sık kullanılan Richmond Agitation-Sedation Skalası'nın (RASS), ağrıyı değerlendirmede ise kullanılan Face, Legs, Activity, Cry, Consolability Behavioral Skalası'nın (FLACC) Türkçe'ye uyarlanarak Türk toplumu için geçerlik ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Balıkesir Devlet Hastanesi'nin Anestezi ve Reaminasyon Yoğun Bakım Ünitesi ile Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde ve Bandırma Devlet Hastanesin'in ise Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Nisan 2014-Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, araştırmaya alınma ölçütlerine uyan mekanik ventilasyon desteğinde olup sedasyon ve analjezi uygulanan toplam 150 hasta oluşturmuştur. Araştırmanın verilerinin toplanmasında, sosyodemografik özellikler anket formu, Richmond Ajitasyon-Sedasyon Skalası, Amerikan Yoğun Bakım Hemşireler Birliğinin Sedasyon Değerlendirme Ölçeği, Glaskow Koma Skalası, Yüz, Bacaklar, Hareket, Ağlama, Avutabilme Davranışssal Skalası, Görsel Analog Skalası, Yüz İfadesi Skalası, Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi-II kullanılmıştır. Richmond Ajitatıon Sedatıon Skalası (RASS) ve Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC) Ölçeği'nin Türkçe'ye uygulanmasında; geçerlilik çalışmasında dil geçerliliği, kapsam geçerliliği, yapı geçerliliği yöntemleri, güvenilirlik çalışmasında ise; iç tutarlılık yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada Richmond-Ajitasyon Sedasyon Skalası için elde edilen korelasyon katsayısı değerleri gözlemciler arasındaki uyumun birinci gün yüksek derecede ve önemli olduğunu, ikinci ve üçüncü gün ise mükemmel düzeyde ve önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu sonuç skalanın mekanik ventilasyon desteğinde olan hastalarda sedasyon ihtiyaç düzeyini belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu göstermektedir. Araştırmada yüz, bacaklar, hareket, ağlama, avutabilme davranışsal skalası üç günlük toplam ortalama puan gözlemciler arası uyum korelasyon katsayısı değerlerinin yüz maddesinde mükemmel düzeyde ve önemli, bacaklar maddesinde toplam ortalama değerinin yüksek düzeyde ve önemli, hareket maddesinde mükemmel düzeyde ve önemli, ağlama maddesinde yüksek düzeyde ve önemli, avutabilme maddesinin mükemmel düzeyde ve önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu sonuç skalanın mekanik ventilasyon desteğinde olan hastalarda ağrı düzeyini belirlemede kullanılabilecek güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, Richmond Ajitasyon-Sedasyon Ölçeği (RASS) ve yüz, bacaklar, hareket, ağlama, avutabilme (FLACC) davranışssal skalası erişkin yoğun bakım hastalarında sedasyon kalitesini ve derinliğini ölçmede ve ağrı değerlendirmesinde geçerliliği ve güvenilirliği yüksek değerlendirme araçlarıdır. Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım; Mekanik Ventilasyon; Sedasyon; Ağrı
This descriptive and methodological study was conducted to adapt the Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) and the Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC) Behavioral Scale into Turkish and to determine their validity and reliability for Turkish society. The former scale is used to assess sedation and agitation levels among patients in intensive care units and the latter scale is used to assess of pain levels among the same patients. The study was carried out between April 2014 and June 2015 in the Anesthesia and Reanimation Unit and Neurology Intensive Care Unit of Balikesir State Hospital and the General Intensive Care Unit of Bandırma State Hospital. The sample of the study comprised 150 patients who were on mechanical ventilation support, underwent analgesia and sedation, and met the inclusion criteria of the study. The study data were collected with the socio-demographic characteristics questionnaire, the Richmond Agitation-Sedation Scale, the American Association of Critical-Care Nurses' Sedation Assessment Scale, the Glasgow Coma Scale, the Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC) Behavioral Scale, the Visual Analog Scale, the Facial Expression Scale, the Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II. For the validity study of the Turkish versions of the Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) and the Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC) Scale, language validity, content validity, construct validity methods were used. For the reliability study of the scales, the internal consistency method was used. The correlation coefficient values obtained for the Richmond Agitation Sedation scale show that the harmony between the observers was significantly high on the first day and perfect on the second and third days. These results also indicate that the scale is a reliable measurement tool that can be used to determine the level of need for sedation among patients on mechanical ventilation support. The three-day mean total scores obtained from the Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC) Scale indicate that the correlation coefficient value for the harmony between the observers was excellent for the face, activity and consolability items, and significantly high for the legs and cry items. These results also indicate that the scale is a reliable measurement tool to use to determine the pain level among patients on mechanical ventilation support. In conclusion, the Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) and the Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC) behavioral scale are highly valid and reliable scales for the assessment of pain, and the quality and depth of sedation in adult patients receiving intensive care. Keywords: Intensive Care; Mechanical Ventilation; Sedation; Pain