Tez No İndirme Tez Künye Durumu
412020
Krizlerin imalat sektörü üzerindeki etkilerinin finansal rasyolarla analiz edilebilirliği ve 2008 örneği / Analyzability of the effect of crisis on manufacturing industry using financial ratios and 2008 crisis
Yazar:GÜNAY DENİZ DURSUN
Danışman: PROF. DR. RECEP GÜNEŞ
Yer Bilgisi: İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Muhasebe Finansman Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Ekonomik etki = Economic effect ; Ekonomik kriz 2008 = Economical crisis 2008 ; Ekonomik kriz = Economic crisis ; Finansal kriz = Financial crisis ; Üretim sektörü = Production sector
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2012
156 s.
1990'lı yıllarda, dünyada yaşanan küreselleşme sürecinin etkisiyle ortaya çıkan neoliberal ekonomik sistem, ekonomi tarihinin hiçbir döneminde görülmeyen sıklıkta finansal krizlerin oluşmasına neden olmuş ve bu krizlerin yarattığı olumsuzluklar da işletmelerin faaliyetleri üzerinde etkisini göstermiştir.?Krizlerin İmalat Sektörü Üzerindeki Etkilerinin Finansal Rasyolarla Analiz Edilebilirliği? başlığını taşıyan bu doktora tezi, bir üçüncü nesil finansal kriz modeli olan 2008 krizinin, imalat sanayi alt sektörleri itibari ile işletmelerin finansal göstergeleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacını taşımaktadır. Bu amaç ile hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören imalat sanayi işletmelerinin kriz öncesi, kriz süreci ve kriz sonrası dönemleri de kapsayacak şekilde, 2006-2010 yılları arası mali tablolarından, işletmelerin likidite, mali yapı, faaliyet etkinliği, karlılık ve büyüme oranlarına ilişkin 18 finansal rasyo ile 2008 krizinde Türkiye için belirlenen 5 kriz göstergesi araştırma değişkenleri olarak kabul edilmiştir. Değişken sayısının fazlalığı ve değişkenlerden hangilerinin, hangi alt sektörlerde etkili olduğunun belirlenmesi amacı ile araştırmada faktör analizi yöntemi uygulanmıştır.Araştırmada, bir üçüncü nesil kriz modeli olan 2008 krizinin, Türkiye'de imalat sanayi alt sektörleri itibari ile özellikle likidite oranlarını, faaliyet etkinliği oranlarını ve karlılık oranlarını olumsuz yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.Bu tez ile imalat sanayide faaliyet gösteren işletmelerin, kriz riskini minimize edecek finansal politikalar geliştirebilmeleri için gerekli veriler elde edilmiş olmakta ve bu bulgular, tezin orijinal yönünü oluşturması yanında kriz riski karşısında uygulanması gereken finansal politikaların oluşturulmasına da katkı sunmaktadır.
Neoliberal economic system which has been originated by the effect of globalization process after 1990 caused financial crisis which has never been so frequent in any term of the economical history and such negativeness revealed by crisis took effect on the business activities of firms.This doctorate thesis which has the title of "Analyzability of the Effect of Crisis on Manufacturing Industry Using Financial Ratios" aims to define the effect on financial indicators of firms as of the manufacturing industry subsectors. For this reason 18 financial ratios of liquidity, financial structure, efficiency, profitability, growth of the manufacturing industry companies in the stock market of Istanbul taken from their financial statements between 2006 and 2010 and 5 crisis indicators for Turkey in 2008 crisis before, during and after the crisis has been accepted as the variables of research. Factor analyze method is used in the research as we have many variables and to identify which variables have effect in which subsectors.In this research it has been found out that 2008 crisis which is a third generation crisis affected the rate of liquidity, efficiency and profitability of subsectors of manufacturing industry negatively.With this thesis, contributes building financial policies against the risk of financial crisis and the findings helps the companies in manufacturing industries to minimize the risk of crisis with the data held as well as it states the originality of the thesis.