Tez No İndirme Tez Künye Durumu
327547
Kaside-i Münferice ve İsmail Ankaravî'nın Hikem-i Münderice fi Şerhi'l-Münferice'si / Kasida-i Munfarija and Ismail Ankaravi's Hikam-i Munderija fi Sharhi'l-Munfarija
Yazar:HASSAN ALZYUOT
Danışman: PROF. CİHAN OKUYUCU ; YRD. DOÇ. DR. SADIK YAZAR
Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Edebiyatı Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Edebiyat = Literature ; Hikem-i Münderice fi Şerhi'l-Münferice = Hikem-i Münderice fi Şerhi'l-Münferice ; Türk edebiyatı = Turkish literature ; İbnü'n-Nahvi = İbnü'n-Nahvi ; İsmail Ankaravi = İsmail Ankaravi ; Şerh = Commentary
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
211 s.
Arap mutasavvıflardan İbnü'n-Nahvî'nin vefatından yaklaşık beş yüzyıl sonra yazılmış olan İsmail Ankaravî'nin Hikem-i münderice fî şerhi'l-Münferice isimli şerhini inceleyerek onun özelliklerini ve kıymetini ortaya koymayı hedefleyen çalışmamız giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır.Tezin birinci bölümünde, bahsi geçen şerhe kaynaklık eden metnin yazarı olan İbnü'n-Nahvî'nin hayatı, tasavvufî kişiliği ve eserleri üzerinde durulmuştur. Ardından şerhin kaynak metni olan Münferice kasidesi hakkında genel bilgi verilerek üzerinde yapılan çalışmalar ve klasik Türk edebiyatındaki yerine ışık tutarak ele alınmıştır. İkinci bölümde, bahsi geçen şerhin yazarı olan Ankaravî'nin hayatı ve eserleri üzerinde kısaca durulmuştur. Daha sonra çalışmamızın konusu olan Münferice şerhi değerlendirilmiş, onun şerh metodu üzerinde durulmuş ve yararlanılan kaynaklar gruplandırılarak ele alınmıştır.Çalışmamızın üçüncü bölümünü de adı geçen şerhin Latinize edilmiş metni teşkil etmektedir. Metin, Süleymaniye Ktp. Nuruosmaniye (4039/1) numaradaki nüsha esas alınarak okunmuştur.
The purpose of our this work is to demonstrate the value and properties of Ismail Ankaravi's commentary named Hikam-i mundarija fî sharhi?l-Munferija written nearly five centuries after the death of Ibnu'n-Nahvi, who was amongst the Arab sufis/mystics. It consists of three chapters and a conclusion.In 1st chapter of the thesis, the life, mystical personality and works of Ibnu'n-Nahvi, who is author of the text on which the above mentioned commentary is written, have been discussed. Then by giving general information about the Kasida-I Munfarijah which is source text for the commentary, the works done on it and its place in classical Turkish Literature has been discussed. In 2nd chapter the life and works of Ankaravi the author of above mentioned commentary have been discussed briefly. Then the commentary of Munfarijah, which is actual topic/subject of our work, has been evaluated, his method has been emphasized and categorization of sources used has been done.The 3rd chapter of our work comprises of the actual text of the said commentary converted from Arabic script to the Latin script. The copy of the text present in Sulemania Library, Nuruosmaniye section with reference no (4039/1) has been adopted as base for reading.