Tez No İndirme Tez Künye Durumu
143467
A QCD analysis of high energy neutrino-nucleon interactions / Yüksek enerjili nötrino-nükleon etkileşimlerinin QCD analizi
Yazar:HALİL GAMSIZKAN
Danışman: DOÇ. DR. MELTEM SERİN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Ana Bilim Dalı
Konu:Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
74 s.
Bu tezde, nötrino-nükleon etkileşimlerinden elde edilmiş nükleon yapı fonksiy onlarının bir ana-mertebe QCD analizi yapılmaktadır. CCFR nükleon yapı fonksiyonu verisi kullanılarak, QCD parametresi Lambda hesaplanmıştır. Bu ölçüm aynı zamanda bir güçlü bağlaşım sabiti ölçümüne karşılık gelmektedir. Deney verisine iki fit yapılmıştır, sadece-nonsinglet fit ve singlet-nonsinglet birleşik fit. Lambda ölçüm sonucu, verilen hatalar sırasıyla istatistiksel ve sistematik olmak üzere, 289 j^g ± 76 MeV olarak bulunmuştur. Bu sonuç Lambda'nm önceden yapılmış olan ölçümleri ile kıyaslanmıştır. QCD modeli ile yapı fonksiyonu verisi uyuşumunun bir kontrolü olarak logaritmik eğimler hesaplanmış ve kıyaslanmıştır.Anahtar Kelimeler: Yapı Fonksiyonları, Güçlü bağlaşım sabiti, QCD Parame tresi Lambda
In this thesis, a leading-order QCD analysis of structure functions in neutrino- nucleon interactions is performed. From the CCFR nucleon structure function data, the QCD parameter Lambda has been extracted. This measurement also corresponds to a measurement of the strong coupling constant. Two fits to the data have been performed, the nonsinglet-only fit and the singlet-nonsinglet combined fit. The result for Lambda was found to be 289 j|g ± 76 MeV, where the errors are statistical and systematical, respectively. This result is compared to the world-wide measurements of this quantity. In order to verify the agree ment, also the logarithmic slopes of the QCD model and the structure function data are calculated and compared.Keywords: Structure Function, Strong Coupling Constant, QCD Parameter Lambda