Tez No İndirme Tez Künye Durumu
271037
2008 krizi sonrası yeniden yapılanan dünya ekonomisi / The restructuring of global economic after 2008 crisis
Yazar:TAMER EVLİYAOĞLU
Danışman: PROF. DR. MEHMET ALTAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Ana Bilim Dalı / İktisat Politikası Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics
Dizin:Ekonomi politikaları = Economic policies ; Ekonomik etki = Economic effect ; Ekonomik kriz 2008 = Economical crisis 2008 ; Ekonomik kriz = Economic crisis ; Kriz = Crisis ; Yeniden yapılanma = Restructuring
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
103 s.
çalışmada 2008 krizi sonrası gelişmelerle küresel aktörlerin değişen yaklaşımları ele alınmıştır.öncelikle küreselleşmenin teorik yapısı sunulmaktadır. Ayrıca küresel aktörkerinkriz öncesi ve sırasındaki konumları siyasi ve ekonomik eksenlerde ele alınmaktadır.Sonrasında 2008 krizi nedenleri teorik yaklaşımları ve nasıl yayıldığı açıklanmaktadır.Son bölümde ise yeniden şekillenen dünya ekonomisine ve başlıca aktörlerine yer verilmektedir.
This study examinesthe changingapproches of global actors after 2008 cricis. First the theoretical background of globalization is presedent.Furthermore the pozitions of global actors in pre-crisis and post-crisis era are discussed from perspectives of economics and politics.Secondly reasons of 2008 crisis, theoretical approaches and its contagion are illustrated. Finally the change in world economics and in roles of main actors are addressed.