Tez No İndirme Tez Künye Durumu
492789
Afganistanlı Özbek şairlerden Taşkın Bahayi ve eserleri üzerine bir inceleme / A study of Afghanistan's Uzbek poet Tashkin Bahayi and his novels
Yazar:NESAR AHMAD TUYGHO
Danışman: PROF. DR. HİKMET KORAŞ
Yer Bilgisi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Afgan edebiyatı = Afghan literature ; Bahayi, Taşkın = Bahayi, Tashkin ; Özbek edebiyatı = Uzbek literature ; Şairler = Poets ; Şiir = Poem
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
159 s.
Afganistanlı Özbek Şairlerden Taşkın Bahayi ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme çalışması, giriş, Taşkın Bahayi'nin Hayatı ve Eserleri, Eserlerinin Çevriyazı ile Latin Alfabesine Aktarılması, Eserlerinden Seçilmiş Tıpkıbasım Örnekler, Sonuç ve Kaynakça bölümlerinden oluşmaktadır. "Giriş" kısmında, Afganistan hakkında genel bilgi, Afganistan'da Türkler, Afganistan'da Türk Edebiyatı, Afganistan'da Özbek Edebiyatı ve Taşkın Bahayi hakkında yazılanlar ve eserleri üzerine yapılmış çalışmalar başlıkları altında ayrı ayrı bilgi verilmiştir. "I. Bölüm"de, Taşkın Bahayi'nin hayatı ve edebi şahsiyeti, eserleri (manzum ve mensur) Taşkın Bahayi'nin aktardığı veya editörlüğünü yaptığı eserler, şiirlerinde şekil, şiirlerde kullandığı nazım birimleri, şiirlerde kullandığı nazım türleri, şiirlerindeki ahenk unsurları, şiirlerindeki muhteva, şiirlerindeki dil ve üslup, şiirlerde kullanılan atasözleri ve deyimler, şiirlerde kullanılan edebî sanatlar ve şiirlerdeki temalar gibi birçok başlıklar altında detaylı değerlendirmeler verilmiştir. "II. Bölüm"de 53 şiirinin çevriyazı ile Latin alfabesindeki metni, bir hikâye, üç bilimsel ve bir çeviri makalesinin Türkiye Türkçesindeki çevirisi verilmiştir. "III. Bölüm"de şiir, hikâye ve bilimsel yazılarından seçilmiş tipkibasim örnekler yer almaktadır. Çalışmamız sonuç ve kaynakça ile sona ermiştir.
A Study on the Tashkin Bahayi from Afghanistan Uzbek Poets and its Works. İn introduction, the life and works of the Tashkin Bahayi, transferring the works to the cyrillic and Latin alphabet, Selected Examples from the works, results and bibliography. In the "Introduction" section, separate information has been given under the titles "General Information about Afghanistan", "Turks in Afghanistan", "Turkish Literature in Afghanistan", "Uzbek Literature in Afghanistan" and "Research on Writings and Works of Tashkin Bahayi". "I.Section, the life and literary personality of Tashkin Bahayi, works (verses and proses), Taskin Bahayi's works of transcription or editing; types of his poems, knowledge of verses used in poems, types of verses used in poems, harmoney elements in his Poems, contents in his poems, language and genre in his poems, proverbs and idioms used in poetry, literary arts used in poetry and themes in poetry, are samples of titles which detailed assessments are given under the headings. "II. Chapter" 53 poems transcription of the text in the Latin alphabet, one story, three scientific articles and a translation of scientific articles is given in Turkey Turkish translation. "III. The chapter contains examples of typical poetry, stories and scientific texts. Our work ends with results and sources.