Tez No İndirme Tez Künye Durumu
595151
Analysis of the video game industry in turkey within the context of the global and the local: The cases of Sony and Microsoft / Türkiye video oyun endüstrisinin küresel ve yerel bağlamda analizi: Sony ve Microsoft
Yazar:RIFAT DOĞU İMİR
Danışman: DOÇ. DR. YÜKSEL GÖKÇEN KARANFİL
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Medya Ve İletişim Çalışmaları Ana Bilim Dalı
Konu:İletişim Bilimleri = Communication Sciences
Dizin:Mikrosoft = Microsoft ; Oyun endüstrisi = Game industry ; Sayısal oyunlar = Digital games ; Sony = Sony ; Video = Video ; Video oyunları = Video games
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
235 s.
Bu Tez'in temel odak noktası küreselleşmeye ve küresel/uluslararası video oyun endüstrisine paralel olarak ilerleyen Türkiye video oyun endüstrisini incelemektir. Bu bağlamda, Türkiye video oyun endüstrisi 2000'ler öncesi ve 2000'ler sonrası olarak araştırılmış ve incelenmiştir. Çalışma, ilaveten küreselleşme, yerelleşme, küre-yerelleşme kavramlarına ilişkin farklı bilgileri tartışmaları ve görüşleri içermektedir. Küresel video oyun endüstrisinin bir yansıması olan Türkiye video oyun endüstrisinin durumunun daha net anlaşılabilmesi için küresel video oyun endüstrisi tarihi, Sony ve Microsoft şirketlerinin tarihi/pozisyonları ayrıca incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı küreselleşmenin genel tarihini, video oyun endüstrisindeki yerelleştirme anlayışını, küre-yerel kavramını, video oyun kavramının genel tarihini ve bunların hem 2000 yılı sonrasında hem de öncesinde Türkiye video oyun pazarı üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu tez çalışmasında, Türkiye video oyun pazarının günümüzdeki önemini ve aynı saha içerisindeki yerelleştirme çalışmalarını daha iyi kavrayabilmek için Sony ve Microsoft şirketlerinin Türkiye dijital konsol oyun pazarındaki resmi mevcudiyetleri kasten araştırmaya ve incelemeye tabi tutulmuştur. Tezin çalışma bağlamında istenilen, çeşitli alt başlıklara ayırarak, Türkiye video oyun endüstrisinin günümüzdeki durumunu tartışmaya açmak, irdelemek ve haritalandırmaktır. Çalışmanın sonuçlandırma kısmında ise ulusal video oyun pazarı ve endüstrisi, gelmiş olduğu son nokta üzerinden sunulmuş, resmedilmiş ve bir portresi çıkartılmıştır.
This thesis basically examines the Turkish video game industry in parallel with globalization and the global/international video game industry. In this context, the Turkish video game industry has been examined as pre-2000 and after 2000's. This study also includes debates upon globalization, localization and glocalization. The history of the global video game industry, histories/positions of both Microsoft and Sony companies have additionally been examined in order to understand the Turkish video game industry as a reflection of global video game concept. The main point of the study is to understand the general history of globalization, localization projects in the video game industry, the glocalization concept, the general history of video game concept and their effects on the Turkish video game market both in 2000's and in previous decades. In this thesis, to be able to comprehend the importance of Turkish video game market in present day and localization projects in the same field, the official prescence of the Sony and Microsoft companies in the country's digital video game console market was deliberately chosen to be examined. In the meantime, the main aim of the study is to show the generation of the Turkish video game industry as a reflection of the globalization process and global/international video game industries. As a conclusion, part of the general portrait of the national gaming industry was drawn to see the ultimate point that the market has succeeded in reaching.