Tez No İndirme Tez Künye Durumu
316943
Acil cerrahi birimlerinde yatan hastaların hemşirelik hizmetlerinden memnuniyetinin değerlendirilmesi / Evaluation of Emergency Surgery Department Patients? Satisfaction Nursing Care,
Yazar:ECE NUR TOPCU
Danışman: YRD. DOÇ. DR. NURAY AKYÜZ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı
Konu:Hemşirelik = Nursing
Dizin:Acil servis-hastane = Emergency service-hospital ; Acil tıp = Emergency medicine ; Cerrahi = Surgery ; Hasta memnuniyeti = Patient satisfaction ; Hemşirelik = Nursing
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
81 s.
Bu çalışma, acil cerrahi ünitelerinde yatan hastaların, hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirleyerek, memnuniyetlerini artırmak için yapılabilecekleri ortaya koymak amacıyla, tanımlayıcı olarak planlandı.Araştırma, Ekim 2010 ? Aralık 2010 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi ve Travma Biriminde gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Travma ve Acil Cerrahi Birimi'ne başvuran hastalar, örneklemini ise araştırma amacı açıklanarak bilgilendirilen, araştırmaya katılmayı kabul edip, sözlü ve yazılı izinleri alınan, 18-65 yaş arası 112 hasta oluşturdu.Araştırma sonucunda, hastaların %53,6'sının erkek, %79,5'inin evli, %51,8'inin lise mezunu olduğu belirlendi. Hastaların servise kabul/tanıtım ve hemşirelerin bakımda süreklilik hizmetlerinden memnun oldukları, ancak ilgi/yaklaşım, bilgilendirme, uygulama ve hasta yakınlarına yaklaşım gibi hizmetlerinden ise memnun olmadıkları görüldü. Hastaların, hemşirelik hizmetlerine genel olarak güven duymadığı ortaya çıktı.Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for windows 16,0 programı kullanıldı.
This study is planned to introduce the factors that affect the satisfaction of the emergency surgery patients and what can be done to increase their content.The study is performed between October 2010 and December 2010 at İstanbul University, The Istanbul Faculty of Medicine, Unit of Emergency Surgery and Trauma. The sample space of the study is the patients who apply to İstanbul University, The İstanbul Faculty of Medicine, Unit of Emergency Surgery and Trauma. The samples are the patients who are informed about the aim of the study and who accept to be included in the study. 112 patients who are within the range of 18-65 years, have given their written and oral consent.The study shows that 53,6% of the patients are men , 51,8% are graduaded from high school and 79,5% are married. The patients are satisfied with the patient admission and the continuity of the nursing services ; however, not content with their attitudes (including attitudes towards relatives), helping, practices and sharing information. It may be concluded that the patients don?t have faith in nursing services generally.Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows 16,0 programming tool is used for analysis of the findings of the study. Socio-demographic and other characteristics of the phenomena are give in numbers, percentage and mean value.