Tez No İndirme Tez Künye Durumu
144236 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Korunmaya muhtaç çocuklarla ailesi ile yaşayan 6 yaş çocuklarının sosyal becerilerinin karşılaştırılması / Comparing with the social skills of children living with their parents and orphans who are six years old
Yazar:HÜLYA GÜLAY
Danışman: DOÇ. DR. BERRİN AKMAN
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Ana Bilim Dalı / Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Sosyal Hizmet = Social Work
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
237 s.
Ill ÖZET Bu araştırma korunmaya muhtaç ve ailesinin yanında yaşayan 6 yaş çocuklarının sosyal becerilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, 57'si korunmaya muhtaç çocuk ve 57'si ailesi ile yaşayan olmak üzere toplam 114 çocuk oluşturmuştur. Çocukların sosyal becerileri araştırmacı tararından oluşturulan "6 Yaş Çocukları İçin Sosyal Beceri Formu" ile değerlendirilmiştir. Ayrıca çocukların demografik bulgularının yer aldığı "Kişisel Bilgi Formu" da kullanılmıştır. Sosyal Beceri Formlarım korunmaya muhtaç çocuklar için grup sorumluları, ailesinin yarımda yaşayan çocuklar için ise anaokulu öğretmenleri doldurmuştur. Araştırmadan elde edilen veriler Ki - Kare, Fisher Kesin Ki - Kare ve Likelihood Ratio Ki - Kare istatistiksel analizleri ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlan şöyle özetlenebilir: Anne baba ile yaşama değişkeni açısından, ailesinin yanında yaşayan çocukların, korunmaya muhtaç çocuklara göre sosyal becerileri daha sık kullandıkları belirlenmiştir. Ailesinin yanında yaşayan çocuklar Sosyal Beceri Formu'ndaki 32 beceriden 21 tanesini korunmaya muhtaç akranlarına göre daha sık kullanmaktadırlar. Formda yer alan diğer becerilerde ise gruplar arasında farklılık bulunmamıştır. Becerilerin gerçekleştirilme sıklığında genel olarak cinsiyetler arasında farklılık bulunamamıştır. Bununla birlikte, 1 tane beceride (iltifat etme) hem ailesi ile yaşayan hem de korunmaya muhtaç çocuklarda cinsiyet farklılığı görülmüştür. Korunmaya muhtaç çocuklarda 1 tane beceride (yardım isteme) cinsiyetler arasında farklılık ortaya çıkmıştır. Ailesi ile yaşayan çocuklarda ise 9 beceride (konuşmayı başlatma veIV sürdürme, dinleme, soru sorma, teşekkür etme, amacına uygun olarak bir işe yoğunlaşma, bağımsız çalışma, küçük gruplarda (2-5 çocuk) çalışma, ikna etme, uzlaşma) cinsiyet farklılığı tespit edilmiştir. Farklılığın bulunduğu becerilerin tamamında, kız çocukları erkek çocuklarına göre becerileri daha sık kullanmaktadırlar. Araştırmanın bulguları, çocukların sosyal becerileri kullanma sıklıklarında, aile ile yaşama değişkeninin etkili olduğunu, cinsiyet değişkenin ise etkili olmadığım ortaya koymaktadır. Anahtar kelimeler: Sosyal beceriler, korunmaya muhtaç çocuklar, okul öncesi.
SUMMARY The aim of research is to analyze the social skills of 6 years old children living with their families and orphans. The sampling group of the research is composed of a total of 1 14 children as 57 orphans and 57 living with their families. The social skills of the children were evaluated by the "Social Skills Form For 6 Years Old Children", that has been formed by the researcher. "Personal Information Form" in which the demographic evidence of the children exists was used well. For the orphans Social Skills Forms were filled by group executives and by prescholl teachers for the children living with their families. Data obtained from research is evaluated by %2 - Square, Fischer Definite %2 - Square, Likelihood Ratio %2 - Square statistical analyzes. The conculusion of the research can be summarized as the following: The results indicated that children living with their parents used social skills more than orphans in terms of the variable of living their parents. Children living with parents use 21 skills of 32 skills which are on the form of social skills. There were not any difference between the two groups of children in relation to other skills of the form. It was not found any difference between genders about frequency of using the skills. However, there were a difference between genders of both groups of children in terms of a skill named (giving compliments), when it comes to orphan, there were a difference between genders on a skill called (asking help). On the other hand, when children living with their parents were concerned, there were a difference between genders on 9 skills (initiate and going on talking, listening, asking questions, sayingVI "thank you", concentration on a task, independent working, working small groups of 2- 5 children, persuading, negotiating). Girls use all of those skills more frequently than the boys. The results of the research indicated that the variable of living with parents has an effect on using social skills frequently. The variable of gender had no such effect. Key Words: Social skills, orphans, preschool.