Tez No İndirme Tez Künye Durumu
326375
Amiloidoza bağlı son dönem böbrek yetersizliğinde böbrek transplantasyonu sonrası klinik ve laboratuar özelliklerin değerlendirilmesi / Evaluation of clinical and laboratory findings following in patient who underwent kidney transplantation due to amyloidosis-related end stage renal failure
Yazar:KADRİ ATAY
Danışman: PROF. DR. AYDIN TÜRKMEN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı / Nefroloji Bilim Dalı
Konu:Nefroloji = Nephrology
Dizin:Amiloidoz = Amyloidosis ; Böbrek nakli = Kidney transplantation ; Böbrek yetmezliği-kronik = Kidney failure-chronic ; Cerrahi-ürolojik = Surgery-urologic ; Postoperatif dönem = Postoperative period ; Postoperatif komplikasyonlar = Postoperative complications
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2012
36 s.
GİRİŞ: Türkiyede mevcut son dönem böbrek yetersizliği olan (SDBY) hastaların %2,1'inin etiyolojisinin amiloidoza bağlı olduğu tespit edilmiştir. Böbrek amiloidozu hastalarının diğer SDBY hastalarına göre diyaliz sağkalımları daha kısadır. Amiloidoz hastalarında greft sürvisinin daha az olduğu ve ölüm oranlarının daha fazla olduğu bildirilmektedir.AMAÇ: Amiloidoza bağlı SDBY nedeniyle böbrek transplantasyonu yapılmış alıcılarda böbrek transplantasyonu sonrası klinik ve laboratuar özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.YÖNTEM: 1983 ve 2012 yılları arasında renal transplantasyon yapılan hastaların poliklinik kartları amiloidoz etiyolojisi açısından tarandı. SDBY için primer etiyolojisi amiloidoz olan 41 hasta ve yaş ve cinsiyet bakımından denk, kronik glomerulonefrit nedeniyle transplantasyon yapılmış 41 hastanın demografik, klinik ve laboratuar verileri retrospektif olarak incelendi.BULGULAR: Bazal ve son başvuru (SB) VKİ ve SB kan basıncı, amiloidoz grubunda anlamlı olarak daha düşüktü (sırasıyla p=0,03, p=0,03 ve p=0,001). Hipertansiyon amiloidoz grubunda %33, kontrol grubunda %90 (p=0,001); osteoporoz amiloidoz grubunda %54, kontrol grubunda %17 (p=0,001); nakil sonrası ortaya çıkan herhangi bir nedene bağlı proteinüri (1 gr üstü) amiloidoz grubunda %59, kontrol grubunda %34 (p=0,02); enfeksiyon amiloidoz grubunda %90, kontrol grubunda %63 oranlarında saptandı (p=0,008). Ortalama 5,8 yıllık takipte amiloidoz grubunda hastaların %10'u kaybedilirken, kontrol grubunda hasta kaybedilmedi. Greft kaybı iki grup arasında benzerdi.SONUÇ: Çalışmamızda post transplant amiloidoz hastalarında özellikle hipotansiyon, enfeksiyon, osteporoz ve proteinürinin daha fazla olduğu belirlendi. Amiloidoz nedeniyle böbrek nakli yapılan hastalarda, nakil sonrasında özellikle bu komplikasyonlar açısısından daha dikkatli olunması ve daha fazla önlem alınması gerekmektedir.
INTRODUCTION: The frequency of amyloidosis-related end stage renal disease (ESRD) is 2.1% in ESRD patients in Turkey. Patients with renal amyloidosis have shorter survival than patients with ESRD due to other diseases. The majority of the literature indicates shorter greft survival and higher mortality in patients with amyloidosis after renal transplantation.AIM: We aimed to investigate the clinical and laboratory features of patients who underwent renal transplantation for ESRD due to amyloidosis.METHODS: Charts of patients who underwent renal transplantation between 1983 and 2012 were searched for ESRD due to amyloidosis. 41 patients with renal amyloidosis and age and gender matched 41 control patients with chronic glomerulonephritis were included, and demographic, clinical and laboratory data after transplantation were analysed.FINDINGS: Initial presentation and last visit body mass indices and last visit blood pressures were lower in the amyloidosis group (p=0.03, p=0.03 and p=0.001 respectively). Prevalence of hypertension (33% vs. 90%, p=0.001), osteoporosis (54% vs. 17%, p=0.001), significant proteinuria (>1 gr/24 h, 59% vs. 34%, p=0.02), and infections (90% vs. 63%, p=0.008) were more common in the amyloidosis group compared to the chronic glomerulonephritis group. Overall mortality rate was 10% in amyloidosis group, whereas there was no mortality in the chronic glomerulonephritis group during a mean follow-up of 5.8 years. Greft survival was similar in both groups.CONCLUSION: Hypotension, infections, osteoporosis and proteinuria were more frequent in patients who underwent renal transplantation for amyloidosis. These complications should be carefully sought and precautions about these complications should be taken in kidney receipents for renal amyloidosis.